Hopp til hovedinnhold
Daajehtse

Ekstremismie

Ekstremisme latijnen baakoste extremus båata, maam maahta jarkoestidh “dïhte olkemes” jallh “dïhte vïerremes”. Maahta dan åvtese ekstremismem guarkedh goh vuestiebielie destie mij gaskoeh. Dellie goerkese ekstremismeste relatijve sjædta: dïhte ekstreme lea dïhte mij iktesth guhkede gaskeste. Daamtaj ekstremisme vielie vihties åtnasåvva. Dellie sïejhme göökte damtsvæhtah ekstremismese ektiedidh: dellie ajve jïjtse mïelh åtna goh luhpie, jïh åtnoem vædtsoehvoeteste dåarjohte edtja politihkeles dåarjoem åadtjodh (vædtsoes ekstremisme).