Hopp til hovedinnhold
Daajehtse

Faamoedehteme

Faamoedehteme lea jarkoestimmie englaanten daajehtsistie “empowerment”. Baakoe prosessese vuesehte gusnie almetjh faamoem jïh gïehtjedimmiem jïjtsh jieleden bijjelen åadtjoeh. Faamoedehteme lea dan autonome, frijje almetjen bïjre, almetje mij maahta jïjtje veeljedh jïh sijjen frijjevoeten mietie jieledh, gosse veeljie solidariske årrodh mubpiejgujmie.