Hopp til hovedinnhold
Daajehtse

Gaskeseksjonaliteete

Gaskeseksjonaliteete åssjaldahkine åtna gaajhkesåarhts sïerredimmieh maehtieh sinsitniem gaptjedh, ektesne årrodh, men aaj joekehts haaran feeredh. Akte vuesiehtimmie dagkeres kroessije sïerredæmman maahta årrodh guktie almetje dååjroe funksjovneheaptoes nyjsenæjjine årrodh. Akte gaskeseksjonelle geatskanimmie aaj baaja akte almetje maahta bieline jienebelåhkoste årrodh aktene ektiedimmesne jïh bielie unnebelåhkoste jeatjah ektiedimmesne.