Hopp til hovedinnhold
Daajehtse

Naeliedehteme

Naeliedehteme sjugniehtåvva gosse såemies væhtah aktene dåehkesne vuajnalgieh goh vïedteldihkie maadtose, jïh dan åvteste goh ij gåaredh jarkelidh. Baakoe vuesehte dagkerh aerviedamme jallh tjïelke væhtah “naelie”-ligke dorjesuvvieh, daate sæjhta jiehtedh seamma leeseldihkie goh dejbaaletji naeliedaajehtse lij. Akte sjyöhtehke vuesiehtimmie maahta årrodh almetjh vienhtieh nöörjen muslijmh, dan åvteste dah leah muslijmh, eah gåessie gih sïjhth demokratijem ellieslaakan dåarjoehtidh.