Hopp til hovedinnhold
Daajehtse

Stereotypijh

Stereotypije lea leeseldh åssjaldahke akten dåehkien bïjre, akten generaliseeremen mietie dåehkien lïhtsegi bïjre. Stereotypijh eah sïjhth jorkesidh jallh staeriesovvedh tjoevkesisnie orre saerniesdaajrojste jallh gaavnedimmijste almetjigujmie. Sïejhme stereotypijh leah mïelh joekehts naeliej bïjre, etnihkeles jïh religijööse dåehkiej bïjre, jïh åvtelhbodti fearadimmiem mievriestidh sosijaale statusen, ekonomijen jïh tjoelen mietie.