Hopp til hovedinnhold
OahpahusresurssatOahpahusdagus
Doabahárjehus – maid dat mearkkaša?
Doaibma

Doabahárjehus – maid dat mearkkaša?

Doaimma birra

Mihttu

 • Ipmárdus ahte doahpagat eai álo mearkkaš dan seamma buohkaide, ahte doahpagiid sisdoallu sáhttá rievdat áiggi mielde ja ahte lea buorre čielggadit mii oaivvilduvvo doahpagiin du oainnu mielde.

Sáhttet čuožžilit boasttu ipmárdusat go atná doahpaga, muhto ii buohkain leat oktasaš áddehus maid dat sisttisdoallá. Dát hárjehus lea vuohki čielggadit maid dihto doaba sisttisdoallá. Dat lea maiddái metoda hárjehallat gálgga jurddašit moaittalaččat, ja muddet iežas oaiviliid go doaibmá ovttas earáiguin – dahje go oažžu ođđa dieđuid. Hárjehusa sáhttá geavahit mánáidskuvlla gaskaceahkis. Vuolábealde gávdnat vel earálagan hárjehus mas lea viidát ipmárdus rasisma-doahpagis ja lea dan dihtii heivehan nuoraid- ja joatkkaskuvla oahppiide.

Hárjehusa sáhttá dahkat eanas fágain, ráhkkaneapmi fáddái, oažžun dihte smiehttat fáttá/doahpaga birra, dahje bargat juoidá sávakeahtes sátnegeavahemiin luohkás. Govvidan dihte čađaheami atnit mii doahpaga rasisma dán oktavuođas.

Ráhkkaneapmi

Juoge ohppiid joavkkuide main lea njealjis ja atte sidjiide post-it-lihpuid ja A3-árkkaid. Divtte ohppiid tevdnet stuorra figuvrra mii deavdá árkka, nu go govva vulobealde čájeha. (Molssaevttolaččat sáhttá oahpaheaddji ráhkkanit dasa ovdagihtii.) Čále doahpaga gaskkamus feltii, min ovdamearkka sátni «rasisma». Dat njealje olggumus fealtta juhkkojuvvojit ohppiid gaskkas.

FiilaDokumeanta

Figur i A3 for begrepsøvelse

Čađaheapmi

Begrepsøvelsen

 • 1

  Individuelt: forklare begrepet på egne lapper

  Elevene jobber først individuelt: De skal forklare begrepet rasisme ved å skrive ned tre ting de mener er viktige for å forklare begrepet (en ting på hver lapp). Dette kan være stikkord, eksempler eller forsøk på definisjoner.

  Så plasserer elevene sine post-it-lapper på “sitt” felt på arket.

 • 2

  Gruppe: snakke sammen og blir enige om tre lapper

  Be elevene lese sine lapper høyt for hverandre i gruppa. De andre skal lytte og kan komme med oppfølgingsspørsmål for å forstå.

  La dem sammenligne og se om de har kommet frem til lignende eller forskjellige ting.

  Gi dem i oppgave å bli enige om tre lapper som må med for å forklare begrepet rasisme, og plassere disse lappene i det midterste feltet.

 • 3

  Reflekter

  Drøft og del i gruppa:

  • Møtte du noen tolkninger av begrepet som du ikke hadde regnet med?
  • Var du uenig i noen av de andres tolkninger?
  • Hvordan var det å velge ut bare tre ting? Gikk noe viktig tapt?
  • Har din oppfatning av begrepet endret seg?

  Det kan også være nyttig å la elevene snakke om hvordan selve diskusjonene og utvelgelsene foregikk.

  • Hvordan kom de til enighet?
  • Klarte de å lytte til hverandre?
  • Var det noe som var utfordrende?
  • Kunne de løst samarbeidet på en annen måte?
 • 4

  Klassens felles definisjon (kan utelates)

  Gruppene forsøker sammen å komme fram til én felles definisjon av hva begrepet innebærer. Alle skriver ned sin definisjon. Deretter deler gruppene sine definisjoner i plenum, og de skrives på tavla.

  Drøft i plenum: Er definisjonene like eller ulike, eventuelt på hvilken måte? Var det lett å komme fram til én felles definisjon, eller var dere uenige? I så fall hvorfor?

  For elever på mellomtrinnet kan øvelsen avsluttes her.