Hopp til hovedinnhold
Teemah
Meatanårrojevoete

Duekiebïevnesh teeman bïjre

Gïehtjh gaajhkh
Faageteekste
14min

Lïereme demokratijen bïjre, tjïrrh jïh åvteste

Claudia Lenz, Ingun Steen Andersen
Faageteekste
5min

Learohkh leah meatan

Claudia Lenz, Ingun Steen Andersen

Ööhpehtimmiesoejkesje teeman bïjre

Gïehtjh gaajhkh
Darjome
30 - 90 min

Akte sïlle åvtese