Hopp til hovedinnhold
Teemah
Nasjonaale unnebelåhkoeh

Duekiebïevnesh teeman bïjre

Gïehtjh gaajhkh
Faageteekste
20min

Gaavnedimmie nasjonaale unnebelåhkoej jïh nöörjen staaten gaskem

Teemateekste

Mijjen vïjhte nasjonaale unnebelåhkoeh

Pedagogeles raerieh jïh dïrregh ööhpehtæmman

Gïehtjh gaajhkh
Raerieh jïh bïhkedimmie

Vïjhte ööhpehtimmietipsh aalkoeåålmegi jïh nasjonaale unnebelåhkoej bïjre