Hopp til hovedinnhold
Åvddånimdoajmma

Goahtehárjjidus

kárttimvædtsak skåvllaj

aboutDevelopmentActivity

Ulme

  • Dåbddåt oahppij ietjasa vásádusájt skåvlås ja skåvllåbirrasis.

Oahppij ietjasa vásádusá skåvlås ja skåvllåbirrasis li ájnas vuodo bargguj identifisieritjit hásstalusájt ja sajijt majda juohkusij tjanástahka ja ålgodibme vájkkut, ja majna skåvlån la buoredimvejulasjvuohta.

Dát kárttimhárjjidus adná metodihkav mav Dássádus- ja nuppástimoahttse (DNO) Vuonan ja Nuppástimoahttse (NO) Svierigin li åvddånahttám. Dav máhttá oahppij siegen tjadádit mánáskåvlå rájes gitta joarkkaskåvllåj, ja dasi duodden barggij siegen. Hárjjidus la miejnniduvvam ságájdahttemguoradallama ållidahttemij, ja máhttá aj ságájdahttemguoradallama sajen tjadáduvvat nuoramus oahppij mánájskåvlån.

Gárvedibme

Jus skåvllå l Dembra-skåvllån sjaddam, de máhttá åhpadiddje subtsastit dan birra ja tjielggit man birra Dembra le.

Oahppijda máhttá buojkulvisájt almodit ma vuosedi majt luojodam tjanáduvvam juohkusa tjanástahkaj merkaj. Åhpadiddje tjielggi skåvllå galggá liehket sadje gånnå divna oahppe galggi soapptsot, ja jut oahppe li fáron åtsådimen skåvlå vidjurijt ma lulu máhttet bárránit.

Gárvedibmen máhtti oahppe tjadádit guokta hárjjidusá: «Akta ulmusj - akta násste» ja "Skjellsord og meg". Vuostasj hárjjidus vuoset juohkkahattjan la moattebelak ja segadum identitiehtta, ja nuppen la ulmme oahppe galggi guoradallat gåktu váseduvvá gå bilkkedimij duv tjielggiji. Dát máhttá oadtjot oahppijt guoradalátjit negatijva vásádusáj birra skåvlån. Dá guokta barggobåttå vihpi dávk tijmav tjoahkkáj.

Tjadádibme

Oajvveoasse

Bagádalá oahppijt tjuorggat kártav skåvlå badjel ja vatte sidjij barggon tjuorggat/tjállet kárttaj dáhpádusájt/dilijt goassa nágina givsedi jali ålgodi. Hieredittjat jut oahppe hæhttuji ietjasa jali iehtjádijt eksponierit de la ájnas subtsastit ahte buojkulvisá e dárbaha guosskat sidjij allasisá. Ánoda oahppijs åbbålasj tjielggidusájt. Bieja 20 minuhta dási.

Tjuorgadum kártta skåvlås.Tjuorgadum kártta skåvlås.

Tjuorggasa tjoahkkiduvvi, ja åhpadiddje biedjá oahppij vásstádusájt aktisasj kárttaj båttån.

Åhpadiddje barggo l vásádusáj milta tjuolldet sajijt goaden, ja bajedit dav mij gullu juogosvuododum givsedibmáj jali ålgodibmáj.

Oahppe máhtti tjállet dan birra mij givsedibmáj guosská åbbålattjat, valla ájnas la válldet dav aj fárruj vaj divna oahppe dåbddi sijáv gulldali (birrusij 15-20 minuhta).

Åhpadiddje gehtjat aktisasj kártav oahppij ságastaládijn. Ájnas la sihkarasstet jut oahppe e eksponieriduvá, navti jut sijás ánot åbbålasj tjielggidusájt dagu «lav ájttsam/soames la subtsastam» jná.

Aktisasj kárta milta máhtti oahppe ságastit dan birra mij la boahtám åvddån: Le gus alvadahtte gå moattes li sæmmi hásstalusájt tjállám? Le gus juoga mij vájllu? Le gus mige iehpetjielgas? Dálla l åhpadiddje oahpástuvvam dajda hásstalusájda ja galggá barggagoahtet daj/åvdedit dajt vijddásappot. Le gus mige majt oahppe ietja máhtti dahkat? Li gus siján oajvvadusá majt åhpadiddje máhttá vijddásappot barggat?

Låhpadibme

Låhpada tjoahkkájgessusijn oahppij aktisasj ájádusáj ja oajvvadusáj. Åtsåda oahppij siegen manen la ájnas jut gájka aktan barggi, váj tsieggi skåvllåbirrasav manna gájka dåbddi sij li avtaárvulattja ja dåhku gulluji, ja gåktu gájka máhtti viehkedit.

Gå joarkki kárttima bargujn galggi oahppe vuojnnet ahte l ávkken ságastit vásádusáj ja aktijvuodaj ájttsamij birra ma ælla buore. Gávnnuji moadda máhttelisvuoda båhtusijt tjuovvolit. Oahppe ja åhpadiddje máhtti duola degu guorrasit dåjmaj birra givsedime jali juohkusij ålgodime vuosstij majt gájka skåvlån galggi tjuovvot.

Hárjjidus viehket oahppijt identifisierit ja guoradallat ságastallamijt hásstalusáj birra majt máhtti skåvllåbiejven iejvvit. Dá máhtti liehket tjanáduvvam gáttojda juohkusij vuosstij ma sidjij allasisá jali guojmmeoahppijda vájkkudi. Hárjjidus máhttá aj oahppijda vuojnnusij buktet ælla aktu vásádusáj, jut ienebu vásedi hásstalusájt, ja soajtti vil sæmmi hásstalusájt juogadit. Gå sihtá oahppe galggi aktisasj tjoavddusijt ájádallat ja identifisierit, máhttá hárjjidus aktijvuodadåbdov buktet oahppij gaskan ja vaddet sidjij fámov ja doajmmamfámojt.

Válde ber aktijvuodav Dembra bagádallij dágástalátjit båhtusijt ja vedjav åvddålijguovlluj!

Jus sidá buojkulvisájt låhkåt gåktu Goahtehárjjidusáv máhttá tjadádit, gehtja dánna:

Detaljer eksempel på Husøvelsen

FijllaDokumænnta

Detaljert eksempel på Husøvelsen