Hopp til hovedinnhold
Daajehtse

Essensialiseereme

Essensialiseereme åssjaldahkine åtna akte dåehkie vihties jarngem åtna, akte essense, mij lïhtsegi identiteetem jïh kultuvrem representeerie dåehkesne. Essensialiseereme sjugniehtåvva gosse såemies væhtah aktene dåehkesne naemhtie vuajnalgieh goh essensijelle jallh joekoen vihkele, vuesiehtimmien gaavhtan dagkerh væhtah maadtose ektiedidh.