Hopp til hovedinnhold
Teemah
Identiteete, gellievoete jïh gïese akt govlehtovvedh
Teema

Identiteete, gellievoete jïh gïese akt govlehtovvedh

Identiteete lea gïeh mijjieh libie jïh gïese mijjieh ektiedimmiem damtebe. Gellievoete joekehtsidie almetji gaskem tjuvtjede. Learoesoejkesjen mietie skuvle edtja learoehkidie jïjtsh identiteeteevtiedimmesne dåarjoehtidh jïh dejtie dïrregh vedtedh meatan årrodh gellielaaketje seabradahkesne, amma gellievoetemaahtoe.

Dåehkieidentiteete lea mejnie dåehkine manne jïjtjemem identifiseerem, jïh destie aaj mah dåehkieh manne åtnam goh jeatjhlaakan. Steegkeldihkie jïh statiske åssjaldahkh «mijjen» jïh «dej mubpiej» bïjre, våaromem vedtieh åvtelhaarvojde jïh ekskludeereden vuajnojde.

Gellievoetemaahtoe maahta maehtelesvoeti bïjre årrodh fïereguhten luvnie, goh toleraanse jïh maahtoe mubpiejgujmie laavenjostedh mah joekehtedtieh jïjtsistie. Men lea aaj goerkesen bïjre sïerreden struktuvri åvteste seabradahkesne. Jïjtjerefleksjovne lea vihkeles bielie gellievoetemaahtoste.

Daan teeman nuelesne maahtah vielie lohkedh identiteeten, gellievoeten jïh gellievoetemaahtoen bïjre. Datne jienebh darjomh ovmessie njieptjide gaavnh mah edtjieh ektiedimmiem jïh seahkarimmiem joekehtsidie sjugniedidh, lissine darjoemidie mah nuepieh vedtieh identiteeten jïh gellievoeten bïjre ussjedadtedh.

Duekiebïevnesh teeman bïjre

Gïehtjh gaajhkh
Faageteekste
8min

Unnebelåhkoeidentiteete jïh jïjtjeåehpiedehteme

Ööhpehtimmiesoejkesje teeman bïjre

Gïehtjh gaajhkh
Darjome
30 - 60 min

Mij sæjhta jiehtedh nöörjen årrodh?

Darjome
30 - 45 min

Identiteetehaarjanimmie

Darjome
30 - 90 min

Akte sïlle åvtese