Hopp til hovedinnhold
Daajehtse

Etnisiteete

Etnisiteete åålmegedåahkan jallh åålmegetjïertese vuesehte. Ij maehtieh baakoem ajve akten vuekien mietie guarkedh, men baakoe åajvahkommes åtnasåvva dåehkide seabradahkesne vuesiehtidh, dej maadtoen mietie. Daan biejjien daajehtse aaj åtnasåvva edtja vuesiehtidh mehtie laanteste almetje båata, goh etnihkeles pakistaanere.