Hopp til hovedinnhold
Daajehtse

Identiteete

Identiteete lea gaskem jeatjah gïeh mijjieh libie, mah aarvoeh mijjieh utnebe jïh gïese jallh mïsse mijjieh govlehtovvebe. Baakoe latijnen baakoste idem båata mij sæjhta jiehtedh “dïhte seamma”. Identiteete vuesehte dïsse mij lea seamma aktene almetjisnie tïjje doekoe, man åvteste maahta almetjem damtijidh. Dennie aktene bielesne mij akt sjïere, dïhte mij mijjem joekehte goh indivijdh mubpijste. Men lea aaj guktie mijjieh seammaplïeres mubpiejgujmie dennie dåehkesne maam utnebe goh mijjen.