Hopp til hovedinnhold
Daajehtse

Mubpiedehteme

Mubpiedehteme baakojde, dahkojde jïh prosesside vuesehte mah såemies indivijdh biejieh goh “doh mubpieh”, goh naakenh mah eah leah “mijjieh/mijjem”. Mubpiedehteme lea bijjemes daajehtse juktie ovmessie såarhts intoleraansh guarkedh, goh tjïertevidtjie, sexisme, homofobije, sïerredimmie saemijste jïh jeatjah. Lissine mubpiedehteme maahta åtnasovvedh ovmessie mekanismi bïjre ålkoestæmman, åvtelhaarvoej jïh ussjedimmievuekiej raejeste mikroaggresjovnen jïh sïerredimmien raajan.