Hopp til hovedinnhold
Daajehtse

Sïerredidh

Sïerredimmie lea gosse naakenh ovrïektes gïetesuvvieh dan åvteste akten vihties dåahkan govlehtåvva jallh vuajnalgieh akten vihties dåahkan govlehtovvedh.