Hopp til hovedinnhold
Teemah
Mubpiedehteme

Duekiebïevnesh teeman bïjre

Gïehtjh gaajhkh
Faageteekste
16min

Mijjieh, doh mubpieh jïh mubpiedehteme

Peder Nustad
Faageteekste
9min

Åvtelhaarvoeh jïh stereotypijh

Ööhpehtimmiesoejkesje teeman bïjre

Gïehtjh gaajhkh
Ööhpehtimmieboelhke
30 - 60 min

«Gaajhke maam juekebe»