Hopp til hovedinnhold
Teemah
Demokratije

Duekiebïevnesh teeman bïjre

Gïehtjh gaajhkh
Faageteekste
14min

Lïereme demokratijen bïjre, tjïrrh jïh åvteste

Claudia Lenz, Ingun Steen Andersen

Ööhpehtimmiesoejkesje teeman bïjre

Gïehtjh gaajhkh
Ööhpehtimmieboelhke
45 - 60 min

Måelliebaakoemoere