Hopp til hovedinnhold
Teemah
Bïhkedimmie

Ööhpehtimmiesoejkesje teeman bïjre

Gïehtjh gaajhkh
Ööhpehtimmieboelhke
30 - 90 min

Lahtesh åvtelhaarvojne skuvlebyjresisnie -maam darjobe?