Hopp til hovedinnhold
Daajehtse

Episteles

Episteles vuesehte dïsse mij lea daajroen jïh mietiehtimmien bïjre. Baakoe baakoste episteme båata, greeken baakoe daajroen åvteste. Epistemologije lea learoe daejremen jïh mietiehtimmien bïjre. Daate lea akte dejstie filosofeles maadthdisiplinijste gusnie vihkele teemah leah gubpede daajroe båata jïh luhpiesvoete.