Hopp til hovedinnhold
ÖöhpehtimmievierhtiehÖöhpehtimmiesoejkesje
Doh tjelmehts ålmah jïh elefaante: Mubpiej perspektijvem vaeltedh
Ööhpehtimmieboelhke

Doh tjelmehts ålmah jïh elefaante: Mubpiej perspektijvem vaeltedh

Barkoeboelhken bïjre

Ulmie

 • Ussjedadteme guktie joekehts almetjh maehtieh seamma aamhtesem joekehtslaakan guarkedh. Haarjanidh mubpiej perspektijvem vaeltedh jïh aamhtesem vuejnedh joekehts bielijste.

Daennie haarjanimmesne klaasse edtja faabelem «Doh tjelmehts ålmah jïh elefaante» lohkedh jïh daejnie vielie barkedh ovmessie gyhtjelassigujmie jïh darjomigujmie perspektijvevaeltemen jïh laejhtehks ussjedimmien bïjre. Faabele gååvnese göökte versjovnine, akte aelhkebe åenehks versjovne jïh akte guhkebe.

Tjïrrehtimmie

Åejviebielie

 • 1

  Lohkh faabelem learoehkidie.

  Nuhtjh doh lohkemestrategijh klaasse sïejhmemes nuhtjie lohkemen åvtelen, mearan luhkieh jïh mænngan, juktie learohki goerkesem gorredidh.

  FijleTjaatsege

  De blinde mennene og elefanten

 • 2

  Ussjedadteme abpe klaassesne

  • Klaasse edtja daej ussjedadtemegyhtjelassigujmie barkedh paarrine, dåehkine jallh abpe klaassesne:
  • Faabelh daamtaj vihkeles dïjrem lohkijasse utnieh, mij akt maam sæjhta lohkijasse jiehtedh. Maam vïenhtede daate faabele sæjhta mijjese soptsestidh?
  • Faabelisnie doh tjelmehts ålmah aelkieh klaaterdidh. Maam lin maahteme darjodh sïemes sjïdtedh?
  • Mah vihkele doh tjelmehts ålmah sïemes sjidtieh? Tjïelkesth mannasinie / mannasinie ij.
  • Raja sov baarnan jeahta «rïektesvoete lea elefaante, jïh mijjieh gaajhkesh tjelmehts ålmah». Maam dejnie meala?
  • Minngemes faabelisnie tjåådtje gaajhkh ålmah dovne reaktoe jïh fiejlie utnin seamma tïjjen. Mij mïele dejnie?
  • Måjhtelh gaajhkh tjelmehts ålmah ajve åadtjoejin aktem jïh seamma bieliem elefaanteste damtedh. Maam ålmah daestie lïereme? Guktie dïhte joekehtadta destie maam lin maahteme lïeredh, jis fïereguhten bieliem damteme.
  • Maehtebe dïjrem faabelisnie nuhtjedh gosse edtjebe lïeredh man akt ovnohkens bïjre jallh maam akt ovnohkens råaka.
  • Gåarede ovsïemes årrodh bielelen naaken båajhtode vaalta? Vedtieh vuesiehtimmieh.
  • Mij maahta hijven årrodh ovsïemes årrodh?
 • 3

  Learohkedarjome 1

  Vedtieh learoehkidie baantem tjelmiej uvte jallh birrh dejtie tjelmidie jeatjahlaakan gaptjedh. Baajh dan mænngan learoehkidie dåehkine fïereguhten bieliem aktede daevieristie doehtedidh. Veeljh daeverh gusnie jienebh biehkieh, maaje joekehts iebnigujmie. Goh stehkie/stovle, daabloe, stååkegaevnie, kreekefiguvre, instrumeente, tjïjhkerde garhtsine, skuvlevoesse, sjeejsah

  • Baajh voestegh dåehkide mah seamma bieliem doehtedamme sïemes sjïdtedh mij lea.
  • Bielelen soptsestidh mij daevere lea: Baajh dåehkide ektesne pryövedh gaavnedh mij lea, viehkine gaajhkh bïevnesh nuhtjedh
  • Soptsestidie ektesne dej ovmessie vuajnoej jïh åssjalommesi bïjre mejtie åadtjoeji, jïh mij maahta sjugniehtovvedh gosse vaestiedassh åådtje bielelen abpe guvviem vuejnedh.
 • 4

  Learohkedarjome 2

  Baajh learoehkidie jïjtsh faabelem tjaeledh maallen mietie «Doh golme ålmah jïh elefaante». Daesnie edtjieh maam joem jeatjah veeljedh goh elefaante, jïh joekehts vuekieh gaavnedh guktie karakteerh maehtieh dam buerkiestidh jïjtsh aalkoetsiehkiej mietie. Daate haarjanimmie maahta aaj dorjesovvedh goh ektie ektietjaelemeprosjekte.

Guhkiebasse barkoe

Raeriestimmie guhkiebasse barkose perspektijvevaeltieminie

Nuhtjh illustrasjovnem goh våarome dejstie göökte almetjijstie mah klaaterdieh mejtie aktem 6-taalem jallh 9-taalem vuejnieh.

Baajh learoehkidie raeriestidh maam almetjh guvvesne maehtieh jiehtedh juktie soptsestehtedh dam mubpiem, jallh seamadidh jåerhkedh ovsïemes årrodh. Mij maerelesommes? Maahta daam darjomem aaj darjodh goh råållaspïele, gusnie lohkehtæjjah jallh learohkh daam dorjehtieh joekehtslaakan.