Hopp til hovedinnhold
Teemah
Daajroe jïh laejhtehks ussjedimmie

Daajroe maahta viehkine årrodh åvtelhaarvoeh damtijidh jïh generaliseeremh vueptiestidh. Læjhkan ij vielie daajroe vaenebh åvtelhaarvoeh jïjtsistie vedtieh. Såemies såarhts daajroeh maehtieh vuestelen viehkiehtidh ov-rïektesvoetem tjåadtjoehtidh. Dannasinie aaj laejhtehks ussjedimmie vihkele juktie åvtelhaarvoeh hööptedh.

Skuvlen learoesoejkesjinie laejhtehks ussjedimmie lea vïedteldihkie gaskem jeatjah tjetskehkevoetese jïh vitenskapeles ussjedimmievuakan. Learohkh edtjieh maehtedh gyhtjelassh gihtjedh dan bïjre mij tseegkesovveme, jïh aaj vuejnedh jïjtsh meatomh maehtieh faatoes årrodh. Maehtedh jueriedisnie årrodh jïh gyhtjelassh gihtjedh vaarjelimmiem vadta tjeehpes-veelkes-ussjedimmien vööste, jïh steegkeldh åssjaldahkh mubpiej bïjre.

Viehkine learoehkidie daajroem vedtedh jïh ussjedadtememaahtoem lissiehtidh gaajhkh skuvlen faagh maehtieh viehkine årrodh barkosne hööpteminie åvtelhaarvojste.

Daajroe jïh laejhtehks ussjedimmie lea gaskem jeatjah vihkele konspirasjovneteoriji vööste. Daate lea åssjaldahkine åtna naaken sueleden leah seamadamme maam akt tjïrrehtidh mij aajhtojne sjædta mubpide.

Daan teeman nuelesne vielie bïevnesh gaavnh daajroen jïh laejhtehks ussjedimmien bïjre. Lissine gellie darjomh jïh ööhpehtimmiesoejkesjh gaavnh mah learohki ussjedadtemem nænnoestieh, goh filosofeles soptsestallemh jïh haarjanimmie daajehtsigujmie.

Ööhpehtimmiesoejkesje teeman bïjre

Gïehtjh gaajhkh
Ööhpehtimmieboelhke
30 - 59 min

«The danger of a single story» - åarjelsaemiengïelese

Ööhpehtimmieboelhke
60 - 120 min

Doh tjelmehts ålmah jïh elefaante: Mubpiej perspektijvem vaeltedh