Hopp til hovedinnhold
Daajehtse

Muslijmevædtjanvoete

Muslijmevædtjanvoete lea negatijve vuajnoeh jïh dahkoeh muslimi vööste, vihties åssjaldahki mietie muslijmi jïh islamen bïjre. Maahta åssjaldahke årrodh muslijmh eah leah lojaale don laantese mesnie årroeh, jallh muslijmh deadtalgimmiem nyjsenæjjijste dåarjoehtieh. Akte synonyme muslijmevædtjanvoetese lea islamofobije. Naakenh leah laejhtehks daan daajehtsasse dan åvteste dïhte religijovnese (islaame) vuesehte, jïh ij indivijdide mah religijovnen mietie jielieh (muslijmh).