Hopp til hovedinnhold
Teemah
Tjïertevidtjie jïh jeatjah konkreete haestemh
Teema

Tjïertevidtjie jïh jeatjah konkreete haestemh

Tjiertevidtjie jïh antisemittisme guhkies histovrijes roehtsh utnieh. Daajroe dovne histovrijasse jïh sjyöhtehke åssjaldahkide lea vihkele juktie daejtie fenomeenide damtijidh jïh guarkedh. Daate faamosne aaj jeatjah såarhts dåehkievædtjanvoetide, goh muslijmevædtjanvoete, sexisme, åvtelhaarvoeh LHBT+-almetji vööste jïh funksjovneheaptoes almetji vööste.

Naakenh tjïertevidtjiem ektiedieh joekoen negatijve vuajnoejgujmie goh dah mijjieh orre-nazisti luvnie gaavnebe. Jeenjesh mah tjïertevidtjiem dååjroeh, daam jeenjemes ektiedieh biejjieladtje heannadimmide mah vuesiehtieh dah vuajnalgieh goh jeatjahlaakan, amma aarkebiejjien tjïertevidtjie. Tsåatskelesvoete dagkerh mekanismide lea vihkele ihke skuvle edtja maehtedh vueptiestidh learohkh ålkoestimmiem dååjroeh.

Daejnie sæjrojne bïevnesh ovmessie tjïelke åvtelhaarvoehammoej jïh dåehkievædtjanvoeti bïjre gaavnh. Maahtah aaj lohkedh ovmessie pedagogeles geatskanimmiej bïjre juktie daej fenomeenigujmie barkedh. Mijjieh göökte såarhts geatskanimmiej gaskem joekehtadtebe: feerhmeles pedagogihke ulmine åtna unnebelåhkoeh edtjieh feerhmeles domtedh ektievoetesne. Haestije pedagogihke haasta mejtie skuvle jïh seabradahke leah seamma rïektes gaajhkesidie saaht mehtie maadtoste lea.

Duekiebïevnesh teeman bïjre

Gïehtjh gaajhkh
Teemateekste

Juvdelassje goh måelliebaakoe

Faageteekste
13min

Tjïertevidtjie

Peder Nustad, Harald Syse
Teemateekste

Veelkesvoete jïh jeatjah byjngetje væhtah

Ööhpehtimmiesoejkesje teeman bïjre

Gïehtjh gaajhkh
Ööhpehtimmieboelhke
90 - 150 min

Naeliedehteme jïh ööhpehtimmie

Darjome
45 - 60 min

Væjsehke jiehtedh? Gïele mij mubpide baajnehte.

Darjome
30 - 60 min

Aarkebiejjien tjïertevidtjie?