Hopp til hovedinnhold
Teemah
Tjïertevidtjie

Duekiebïevnesh teeman bïjre

Gïehtjh gaajhkh
Faageteekste
13min

Tjïertevidtjie

Peder Nustad, Harald Syse
Teemateekste

Veelkesvoete jïh jeatjah byjngetje væhtah

Teemateekste

Aarkebiejjien tjïertevidtjie jïh mikroagressjovne

Ööhpehtimmiesoejkesje teeman bïjre

Gïehtjh gaajhkh
Ööhpehtimmieboelhke
90 - 150 min

Naeliedehteme jïh ööhpehtimmie

Darjome
30 - 60 min

Aarkebiejjien tjïertevidtjie?

Darjome
30 - 90 min

Daajehtsehaarjanimmie – mij dïhte?