Hopp til hovedinnhold
Teemah
Vestiesbaakoeh

Duekiebïevnesh teeman bïjre

Gïehtjh gaajhkh
Teemateekste

Juvdelassje goh måelliebaakoe

Teemateekste

Homo jïh håvra goh måelliebaakoeh

Ööhpehtimmiesoejkesje teeman bïjre

Gïehtjh gaajhkh
Ööhpehtimmieboelhke
45 - 60 min

Måelliebaakoemoere

Darjome
45 - 60 min

Væjsehke jiehtedh? Gïele mij mubpide baajnehte.