Hopp til hovedinnhold
Daajehtse

Tjïertevidtjie

Tjïertevidtjie lea gosse dåehkieh öörnegen mietie bïejesuvvieh maadtoen mietie jïh joekehts gïetedimmien bïjre daan öörnegen mietie. Tjïertevidtjie maahta vyljehke årrodh, maahta dam akten ideologijese ektiedidh. Men joekehts gïetedimmie njaltjaklaerien jallh jeatjah væhtaj mietie mah leah “naalan” ektiedamme, maahta aaj sjugniehtovvedh vaenebe voerkeslaakan, goh illedahke dahkojste, seabradahkestruktuvrijste jallh voetijste, gusnie ij naan tjïertevidtjien aajkoe duekesne