Hopp til hovedinnhold
Daajehtse

Transfobije

Transfobije lea negatijve vuajnoeh jïh dahkoeh transalmetji vööste. Trans-alemtjinie årrodh lea tjoeleidentiteetem utnedh mij ellieslaakan jallh såemieslaakan lea mij akte jeatjah goh dïhte tjoele mam reakadimmesne åadtjoeji.