Hopp til hovedinnhold
Darjome

Akte almetje – akte naestie

Darjomen bïjre

Ulmie

 • Voerkesvoetem evtiedidh jïjtse jïh mubpiej identiteetese.

Haarjanimmie baaja learohkh jïjtsh identiteetem jïh jïjtjegoerkesem goerehtidh. Seamma tïjjen voerkesvoete jïh goerkese mubpiej identiteetese evtiesuvvieh, jïh ihke maahta maam akt ektesne utnedh almetjigujmie mejgujmie ij dan jïjnjem gaskesem utnieh.

Laavenjasse lea gietedimmie aktede ööhpehtimmiesoejkesjistie veedtjesovveme daestie Forskellighed og fordomme – en lærebog til grundskolen om intolerance, Stine Thuge jïh Tine Brøndum, 2015, DIIS forlag.

Tjïrrehtimmie

Åejviebielie

Vedtieh gåaroes paehperenaestiem gaajhkide learoehkidie, jallh baajh learohkh naestiem jïjtjh guvviedidh jïh bietskedh. Naestie byöroe unnemes 5 snjuhtjieh utnedh, jïh byöroe dan stoerre årrodh guktie gåarede tjaeledh fïerhtene snjuhtjesne.

 • 1

  Vedtieh gåaroes paehperenaestiem gaajhkide learoehkidie, jallh baajh learohkh naestiem jïjtjh guvviedidh jïh bietskedh.

  Naestie byöroe unnemes 5 snjuhtjieh utnedh, jïh byöroe dan stoerre årrodh guktie gåarede tjaeledh fïerhtene snjuhtjesne.

 • 2

  Learohkh voestegh jïjtse nommem gaskoeh naestiem tjaelieh.

  Gosse dam dorjeme, aktem baakoem tjaelieh fïerhtene snjuhtjesne mij soptseste gïeh dah leah goh almetje.

 • 3

  Dan mænngan learohkh bïjre jarkan klaassetjiehtjelisnie vaedtsieh, jïh jeatjebh gaevnieh mah leah seamma jallh maam joem plearoeh sijjen naestine tjaaleme

  V.g. jis naakenh tjaaleme «åabpa» jïh naaken lea tjaaleme «fuelhkie» - dïhte seamma kategorijesne. Birrh learoehkidie almetjen nommem tjaeledh mij lea maam joem plearoeh snjuhtjesne tjaaleme maam ektesne utnieh. Maahta jienebh nommh tjaeledh snjuhtjine jis jienebh seammalaakan tjaaleme.

Avsluttende refleksjon

Gosse learohkh vihth sijjen sijjide båateme, laavenjassem ektie digkiedimmine iktedieh daej gyhtjelassi bïjre:

Spørsmål

 • Guktie lij jïjtjemse naemhtie defineeredh?
 • Mah jeatjah bielieh dov identiteetesne mejtie buerebh lih sïjhteme åvtese vaeltedh jeatjah ektiedimmine?
 • Mij lij aelhkie, mij geerve?
 • Maam akt orre dov bïjre jallh mubpiej bïjre vueptiestih?
 • Lij mij akt mij datnem ierieli?
 • Mah baakoeh jïh kategorijh daamtajommes åtnasovvin?
 • Maam maahta sinsitnien bïjre lïeredh dagkeres haarjanimmesne?