Hopp til hovedinnhold

For skoleledelsen

Dembra tilbyr skoleledelsen støtte i å utvikle skolen som et profesjonelt og lærende fellesskap. Gjennom veiledning og kurs får skolen hjelp til å virkeligjøre målene om demkratisk dannelse og godt skolemiljø i opplæringsloven og læreplanverket.

Gruppe med lærere og pc-er sett ovenfraGruppe med lærere og pc-er sett ovenfra

Dembras tilbud til skoleledere

Vil skolen din ha støtte i arbeidet med demokrati og godt skolemiljø? Ønsker dere en satsning mot fordommer, utenforskap og rasisme?

Dembra gir skolen en ramme for helhetlig skoleutvikling der ulike satsninger og prosjekter kan inngå som deler. Dembra-skoler får gratis veiledning og kurs som er forankret i opplæringsloven og skolens læreplaner (LK20). Tilbudet er rettet mot hele utdanningsløpet, fra barneskole til videregående opplæring.

Kjernen i Dembra er forebygging gjennom å bygge demokratisk kompetanse, med inkludering og deltakelse, kritisk tenking og mangfoldskompetanse som sentrale prinsipper.

Hver Dembra-skole får sin veileder fra et av de seks freds og menneskerettighetssentrene i Norge. Skolen får oppfølging over tid med både veiledning og kompetanseheving for personalet. Dembra kan gjennomføres enten nettbasert eller samlingsbasert.


Hva Dembra kan bidra med

Veiledning i skoleutvikling

Ved å delta i Dembra får skolen veiledning i skoleutvikling, og støtte i prosesser for å skape et mer inkluderende og respektfullt skolemiljø gjennom oppmerksomhet på mekan. Vi kan også bistå der det har oppstått uheldige gruppedynamikker, og hjelpe til med å navigere i disse utfordringene.

Dembra skole er finansiert av Kunnskapsdepartmentet og Utdanningsdirektoratet, og er derfor helt gratis å delta på.

Kompetanseheving for lærere

Vi tilbyr kurs og opplæring for lærerne på skolen din, med fokus på håndtering av utfordrende situasjoner, dialogfremming og konflikthåndtering. Vi gir lærerne verktøyene de trenger for å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø.

Verktøy til profesjonsutvikling

Dembra tilbyr en rekke verktøy for profesjonsutvikling, som er designet for å styrke både individuelle lærere og skoleledelsen som helhet. Disse verktøyene gir praktisk veiledning og støtte i håndteringen av et bredt spekter av utfordringer, fra å skape inkluderende læringsmiljøer til å håndtere spesifikke konfliktsituasjoner.

Gjennom deltakelse i våre programmer, kan skolepersonalet utvikle ferdigheter og kunnskap som er avgjørende for deres profesjonelle vekst og effektivitet.

Fagnettverk

Dembra tilbyr muligheten til å delta i en rekke arrangementer og bli en del av et større fagnettverk. Dette gir skoleledere en unik mulighet til å utveksle erfaringer, diskutere utfordringer og lære av hverandre. Ved å delta i våre arrangementer kan du få ny innsikt, utvide ditt profesjonelle nettverk og finne støtte hos andre som også jobber med å skape inkluderende skolemiljøer.

Virkeliggjøring av LK20

Dembra støtter skolen med å virkeliggjøre utdanningens formål om demokratisk dannelse, og gir skolen redskaper til å arbeide med verdier og tverrfaglige temaer i læreplanens overordnete del. Arbeidet med Dembra er samtidig forankret i opplæringslovens §9a og skolens forpliktelse til å skape et trygt og godt skolemiljø.


Dembras tilbud til skoleledelsen

 • Bli en Dembra-skole

  Få hjelp av Dembra over en lengre periode til å kartlegge og forbedre skolemiljøet gjennom tiltak skolen beslutter selv.

 • Verktøy til profesjonsutvikling

  Opplegg for refleksjon og verktøy du som skoleleder kan bruke for profesjonsutvikling i tråd med overordnet del 3.5.

 • Delta i fagnettverk

  Bli med i samtalen og utveksle erfaringer

 • Kunnskap

  Lær mer om temaene og utfordringer

Erfaringer

For oss så er ikke Dembra et prosjekt vi var med på et år, Dembra var bare starten på en måte vi vil jobbe på som vi trives med og som videreutvikles.

Sitat fra deltager på Dembra skole, hentet fra "En kvalitativ studie av læreres erfaringer med Dembra-samarbeid for å forebygge rasisme i skolen", Anna Kathleen Gooding