Hopp til hovedinnhold

Hva er Dembra?

Dembra tilbyr veiledning, kurs og nettbaserte ressurser for forebygging av ulike former for gruppefiendtlighet, som fordommer, fremmedfrykt, rasisme, antisemittisme, muslimfiendtlighet og ekstremisme.

Kjernen i Dembra er å forebygge utenforskap og udemokratiske holdninger gjennom å bygge demokratisk kompetanse, med inkludering og deltakelse, kritisk tenking og mangfoldskompetanse som sentrale prinsipper.

Tilbudet er rettet mot skoler og lærerutdanninger i Norge. Deltakelse for skoler er gratis. Undervisningsopplegg og fagtekster på dembra.no er åpent tilgjengelig for alle interesserte.

Ulike bilder og fargerike former fra Dembras designprofil sammen med bilde av elev som får hjelp av lærer. Foto. Ulike bilder og fargerike former fra Dembras designprofil sammen med bilde av elev som får hjelp av lærer. Foto.

Dembra består av to deler

 • Dembra for skoler

  Tilbud om kurs og veiledning for grunnskole og videregående opplæring

 • Dembra for lærerutdanning

  Tilbud om FoU-prosjekter og faglig nettverk


Dembras tilbud

Dembra har tilbud for hele utdanningsløpet: grunnskole, videregående opplæring og lærerutdanning.

Lærere, skoleledere og andre ansatte i skolen, lærerutdannere, studenter og andre interesserte er blant de som tar i bruk tilbudet vårt.


Historien bak Dembra

Dembra ble utviklet av Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret), Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo (ILS) i 2012.

Bakgrunnen var en utlysning fra Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartmentet om utvikling av et opplæringstilbud til støtte i skolenes arbeid mot antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Utlysningen var en oppfølging av Eidsvåg-utvalgets rapport Det kan skje igjen (2011) og Meld. St. 22 (2010-2011) om ungdomstrinnet.

I den første kurspakken formuleres grunntanken bak tilbudet slik:

Kurspakkens navn er Dembra: demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme. Navnet avspeiler grunntanken bak kurset. Fordommer og ekskluderende holdninger næres av utrygghet og følelsen av ”utenforskap”, og gir grunnlag for krenkelser. Derfor er skolens demokratiserende arbeid, med inkluderende felleskap, medbestemmelse og kritisk dialog, også midler for å forebygge marginalisering, diskriminering og trakassering. Skolens forebyggende arbeid er ikke et tillegg til skolen øvrige virke, men en del av kjernevirksomheten: å ruste elevene til morgendagens samfunn.

De første fem skolene startet med Dembra høsten 2013. Fra 2016 er Dembra bygget ut til et nasjonalt tilbud, samtidig som Det Europeiske Wergelandsenteret valgte å ikke videreføre sitt engasjement i tiltaket. I dag tilbyr seks freds- og menneskerettighetssentre i ulike deler av landet Dembra: Raftostiftelsen på Vestlandet, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter på Sørlandet, Nansen Fredssenter i Innlandet, Falstadsenteret i Midt-Norge, HL-senteret på Østlandet og Narviksenteret i Nord-Norge. Dembra.no ble også lansert første gang i 2016, og gjennomgikk en større revisjon i 2019 og i 2023. Nettstedet inneholder gratis læringsressurser for både skole og lærerutdanning.

Til dags dato (2023) har ca. 155 skoler med over 4300 lærere fått veiledning og kurs gjennom Dembra. Gjennom Dembra for lærerutdanningen har 13 lærerutdanningsinstitusjoner vært involvert i å utvikle profesjonskompetanse og ressurser til bruk overfor studenter, elever og lærere. Dembra har fått en viktig posisjon i fagfeltet forebygging av fordommer i skolen, og Dembras nettsted, dembra.no, er en viktig kilde til øvelser og fagstoff for lærere, lærerstudenter og lærerutdannere.

Dembras ressurser er utviklet i tråd med læreplanverket og er helt gratis takket være våre samarbeidspartnere og støttespillere.

Finansiert av

 • Kunnskapsdepartmentet
 • Utdanningsdirektoratet

Sentrene bak Dembra

 • Dembra ved HL-senteret
 • Raftostiftelsen
 • Narviksenteret
 • Nansen Fredssenter
 • ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter
 • Dembra ved Falstadsenteret

Dembras faglige grunnlag