Hopp til hovedinnhold
Publikasjoner og fagteksterFagartikler
Dembras prinsipper for forebygging
Tematekst

Dembras prinsipper for forebygging

Hva virker forebyggende mot antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger? Hvordan kan lærere og skole styrke arbeidet med inkluderende skolemiljø? Dembra er utformet ut fra forskningsbaserte svar på disse to spørsmålene, oppsummert i Dembras fem prinsipper:

1. Inkludering og deltakelse

Ekskluderende holdninger og fordommer mot ”de andre” gir en følelse av identitet og tilhørighet til vi-gruppen. Det betyr at forebygging må gi tilbud om gode og inkluderende fellesskap som ikke er basert på negative forestillinger om andre. Skolens arbeid med demokrati, elevmedvirkning og inkludering er sentrale midler for å myndiggjøre elever og forebygge marginalisering, diskriminering og trakassering.

2. Kunnskap og kritisk tenkning

Gruppefiendtlighet knytter an til både historiske og aktuelle forestillinger i samfunnet. Kunnskap om disse forestillingene er nødvendig for å kunne fortolke, forebygge og håndtere slike holdninger. Ekskluderende ideologier er basert på stereotypier, ensidige og ofte konspiratoriske verdensbilder. Kritisk tenkning og refleksjon utfordrer og nyanserer slike fastlåste forestillinger. At kunnskap og kritisk tenkning er viktige redskaper for forebygging, peker på at skolens kjernevirksomhet, arbeidet med kompetansemål og grunnleggende ferdigheter, i seg selv er forebyggende.

3. Mangfoldskompetanse

Elever og lærere trenger kompetanse til å fortolke, kommunisere og handle i en kontekst av mangfold. For forebygging er ikke målet først og fremst å kjenne til forskjeller mellom grupper. Mangfoldskompetanse innebærer å anerkjenne og reflektere over forskjell, så vel som likhet, både på tvers av og innenfor ulike grupper.

4. Eierskap og forankring

Lærere og skoleledelse må selv definere skolens behov ut fra erfaringer med egen praksis og skolehverdag. Eierskap og motivasjon er forutsetninger for utvikling, og skolene selv må være ansvarlige for tiltakene som settes i gang. Forankring i skolens planer, langsiktighet og integrering i skolens øvrige virke er viktige faktorer for å videreutvikle det forebyggende arbeidet. Fagstoff, metode og pedagogiske opplegg som oppleves som relevante og aktuelle i lærernes hverdag, skaper motivasjon og vilje til utprøving.

5. Skolen som helhet

Skoleledelsens og lærernes arbeid med forebygging gir best effekt om den gjennomsyrer alle skolens nivåer, fra individuelle kunnskaper, ferdigheter og holdninger, til undervisningen, skoleledelse og skolens samarbeidspartnere som foreldre og lokalmiljø.

Videre lesing

Lenz, Claudia, Nustad, Peder (2016). Teoretisk og faglig forankring av Dembra. I: Lenz, C., Nustad, P. & Geissert, B. (red.). Dembra. Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen.