Hopp til hovedinnhold
Fagtekst

Fagfornyelsen og Dembra

Temaer

  • Pedagogikk og didaktikk

Fagfornyelsen preger utviklingsarbeidet i skole-Norge, og skolene jobber kontinuerlig med å implementere ny overordnet del og nye fagplaner. Dembras tilbud om skolebasert kompetanseheving er et verktøy skolene kan bruke som ledd i arbeidet med en helhetlig og målrettet implementering av fagfornyelsen. 

Dembras prinsipper for det forebyggende arbeidet er i samsvar med verdiene og prinsippene i overordnet del, og Dembra kan støtte skolen i egen refleksjonsprosess over hvordan arbeidet med verdigrunnlaget kan systematiseres og implementeres i skolens praksis. 

Dembra kan støtte skolen i egen refleksjonsprosess over hvordan arbeidet med verdigrunnlaget i overordnet del kan implementeres i skolens praksis

Verdier og prinsipper i overordnet del

Overordnet del slår fast at “skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering” (1.6). Den sikter mot å styrke og konkretisere arbeidet med verdier som menneskeverd, likeverd, kulturelt mangfold og demokrati i skolen.

Prinsippene i overordnet del konkretiserer hvordan lærings- og samhandlingsprosesser i skolen skal legge grunnlaget for aktiv deltagelse i samfunnet og fredelig samhandling i dagens verden.

I møte med demokratiets utfordringer får dette verdiarbeidet ny kraft. Dembra er basert på en tanke om å forebygge ved å bygge: Forebygging av gruppefiendtlighet, hatytringer og ekskluderende ideologier som rasisme, antisemittisme og islamofobi handler om å bygge verdier og holdninger som fremmer likeverdig samhandling (se Demokratiforståelser og demokratilæring). Dette innebærer å myndiggjøre og styrke elever til selv å ta etiske reflekterte valg.

Forebygging av gruppefiendtlighet, hatytringer og ekskluderende ideologier som rasisme, antisemittisme og islamofobi handler om å bygge verdier og holdninger som fremmer likeverdig samhandling

Verdigrunnlaget i overordnet del har fokus på anerkjennelse, sosial samhandling og inkludering som sentrale pedagogiske prinsipper. Disse aktualiseres gjennom grunnprinsippene som anvendes i Dembras samarbeid med skolene (se Dembras prinsipper ).

Elevmedvirkning og involvering

Elevmedvirkning er et vesentlig element i Dembra. I samsvar med overordnet del punkt 3.1 øker Dembra bevisstheten om hvordan hele skolens praksis, fra arbeidet med elevråd til kommunikasjon i undervisningssituasjonen, kan gi elevene motivasjon til deltakelse og medvirkning gjennom erfaring av å bli sett, hørt og kunne påvirke.

Et inkluderende læringsmiljø er en forutsetning for at elevene kan oppleve trygghet og motivasjon til å delta. Skolemiljøet må anerkjenne mangfold som en ressurs og gi hver enkelt mulighet til å mestre og bidra.

For å nå slike mål forener Dembra arbeidet med fag, skolemiljø og skolekultur og oppfordrer til å involvere lokalmiljø og foreldregruppe i det helhetlige arbeidet med å skape en inkluderende skolekultur. I møte med demokratiets utfordringer blir nettopp det å involvere og myndiggjøre alle skolens aktører til å være en positiv motkraft vesentlig.

I møte med demokratiets utfordringer blir det vesentlig å involvere og myndiggjøre alle skolens aktører til å være en positiv motkraft.

Dembra og nye læreplaner i fag

Nye læreplaner for skolefagene trer i kraft i 2020. Stortingsmeldingen St. 28 (2015-2016) slår fast at «fagfornyelsen skal gi gode skolefag med relevant innhold, og progresjonen i opplæringsløpet og sammenhengen mellom fag skal forbedres.» Blant annet får læreplanene i fagene ny struktur. Kjerneelementene i faget, fagets verdigrunnlag og fagets bidrag til tverrfaglige temaer skal gi føringer for undervisningsplanleggingen, på lik linje med kompetansemålene. Denne strukturen skal sikre god sammenheng mellom fagene og overordnet del, og den skal sikre sammenheng i fag og mellom fag.

Grunntenkningen og arbeidsmåtene i Dembra samsvarer med fagfornyelsens orientering mot langsiktig kompetanseutvikling, i fag og på tvers av fag. «Demokratisk beredskap» bygges over tid og innbefatter kunnskaper, ferdigheter og holdninger som setter den enkelte i stand til å ta ansvarlige valg og bidra til å løse komplekse utfordringer. En slik forståelse utvikles kun når ulike perspektiver sees i sammenheng.

«Demokratisk beredskap» bygges over tid og innbefatter kunnskaper, ferdigheter og holdninger som setter den enkelte i stand til å ta ansvarlige valg og bidra til å løse komplekse utfordringer.

For mange lærere vil denne nye strukturen kreve en omlegging av arbeidsformer og samarbeidsrutiner knyttet til undervisningsplanlegging. Skolenes arbeid med Dembra-relatert tematikk kan være en hjelp til å utvikle undervisning i tråd med de nye føringene.

Tverrfaglig arbeid og forebygging

En spesiell betydning i implementeringen av ny læreplan har arbeidet med de tverrfaglige temaene. Tverrfaglig arbeid skal sikre at kunnskap settes i sammenheng, og at elever får rom for refleksjon og fordypning i temaer som krysser tradisjonelle faglinjer.

Mange skoler opplever at det å legge om undervisningen i tverrfaglig retning er utfordrende. Det krever omstilling, utstrakt grad av samarbeid og tid til planlegging. Dembra kan bidra til refleksjon over hvordan arbeidet med tverrfaglige temaer kan operasjonaliseres.

Forståelsen av demokratiets forutsetninger og demokratiets barrierer bygger selvsagt på innsikter fra flere fagfelt. Forebygging av gruppefiendtlighet og udemokratiske holdninger krever en bred innsats som overskrider faggrenser og trekker på kunnskap og erfaringer i mange fag. Temaer som identitet, mangfold, fordommer og rasisme bygger bro mellom fagene og krever en tverrfaglig vinkling.

Forebygging av gruppefiendtlighet og udemokratiske holdninger krever en bred innsats som henter kunnskap og erfaringer fra mange fag.

Overordnet del fremhever tre tverrfaglige temaer som skal gjennomsyre læringsarbeidet: Demokrati og medborgerskap, Folkehelse og livsmestring og Bærekraftig utvikling. Arbeid med forebygging av gruppefiendtlighet relaterer seg til grunnleggende elementer i alle disse temaene.

Demokrati og medborgerskap

Dembra er tuftet på en forståelse av at demokratiet «ikke kan tas for gitt, men må utvikles og vedlikeholdes», slik det formuleres i overordnet del punkt 2.5.2. Rasisme og gruppefiendtlighet kan forebygges ved å bygge en demokratisk skolekultur, samt styrke den enkeltes evne til å tenke selvstendig og ta egne valg i samhandling med likeverdige andre.

Kritisk tenkning er et av nøkkelelementene i en demokratisk kompetanse, og overordnet del beskriver kritisk tenkning som evne til å granske og kritisere etablerte ideer, men også egne antagelser (1.3). Denne reflekterende og selvgranskende grunnholdningen er avgjørende for å motarbeide lukkede og polariserende holdninger og «vi-og-de-andre»-tenkning (Se også Kritisk tenkning ). Dembra handler altså i sin kjerne om å bygge kompetanse for medborgerskap i et mangfoldig samfunn.

Dembra handler i sin kjerne om å bygge kompetanse for medborgerskap i et mangfoldig samfunn.

Overordnet del er tydelig på at det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap ikke bare omfatter kunnskap om demokratiet og dets forutsetninger. Like viktig er læring gjennom å bli møtt med anerkjennelse og respekt og gjennom samhandling og deltagelse i demokratiske prosesser. Elevene rustes for demokratisk deltakelse ved å oppøve demokratiske ferdigheter og holdninger gjennom medvirkning, dialog og kritisk tenkning. (Se Demokratilæring: om – gjennom – for)

Dembras kompetansehevingstilbud og læringsressurser kan gi lærere konkret inspirasjon til å jobbe med demokrati og medborgerskap i fagene og på tvers av fagene. Arbeidet med Dembra peker mot å skape arenaer for respektfull samhandling, aksept for annerledeshet, inkludering og deltakelse. Dette krever systematisk arbeid med språkbruk og samtale, gruppedannelser, fordommer og mekanismer for andregjøring.

Dembras fokus på inkludering og refleksjon omfatter også lærernes profesjonskompetanse i møte med elever som gir uttrykk for fordommer og utviser krenkende atferd. Dembra bidrar til et holdningsarbeid som appellerer til elevenes selvstendige og kritiske refleksjon, som et ledd i skolens kontinuerlige arbeid mot krenkelser, jevnfør opplæringslovens kapittel 9A.

Dembra bidrar til et holdningsarbeid som appellerer til elevenes selvstendige og kritiske refleksjon

(Les mer om hvordan skolen din kan bli en dembra skole her)

Folkehelse og livsmestring

Livsmestring handler om å håndtere livets utfordringer, både på det personlige og mellommenneskelige plan, og som medmenneske og deltaker i lokalsamfunn og fellesskap.

Uten tvil møter ungdom i dag mange utfordringer stilt overfor en kompleks medievirkelighet og press fra mange hold. Unge mennesker behøver ikke gå langt for å møte tydelige uttrykk for fremmedfiendtlighet, hat og polarisering, og det kan være vanskelig å manøvrere og utvikle egen identitet og selvstendighet i en hverdag preget av krevende gruppedynamikk og press fra sosiale medier.

Dembra bidrar til grunnleggende livsmestring gjennom å styrke arbeidet med kritisk tenkning og refleksjon over eksistensielle og mellommenneskelige temaer som identitet og mangfold, normalitet og annerledeshet.

Oppøving av kritisk tenkning og refleksjon kan gjøre elever rustet til å takle en forvirrende medieverden med både motstridende og falsk informasjon. Dembra inkluderer normkritiske perspektiver som gir redskaper for å gjennomskue strukturell diskriminering, andregjøring og dominans og til å kunne ta aktivt stilling.

Livsmestring er nært knyttet til handlingskompetanse og opplevelsen av å være aktør i eget liv. Dembras prinsipper peker ikke bare mot kunnskap og refleksjon, men mot å gi praktisk erfaring av deltakelse, samarbeid og dialog. Å gi elevene øvelse i å tåle uenighet og ta ansvar og initiativ i et mangfoldig fellesskap oppøver evnen til å mestre livet i et komplekst samfunn (Se Dialog og Filosofiske samtaler ).

Å gi elevene øvelse i å tåle uenighet og ta ansvar og initiativ i et mangfoldig fellesskap oppøver evnen til å mestre livet i et komplekst samfunn.

Bærekraftig utvikling

Tanken om bærekraftig utvikling bygger på en oppfatning av hvilke sosiale og økonomiske forhold, og hvilke klima- og miljøtiltak, som sikrer god utvikling for alle mennesker på jorda, både nå og i framtiden. Å arbeide for sosial rettferdighet, mindre ulikhet, menneskerettigheter og fred er da også viktige bærekraftsmål. Konflikter mellom grupper, mangel på likeverd, urettferdighet og hat er på sin side faktorer som ødelegger for samarbeid og utvikling i en felles verden.

Dembra fremmer forståelsen for at systematisk og grundig forebyggende arbeid mot gruppefiendtlighet og polarisering er en viktig forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Det sosiale aspektet ved bærekraftig utvikling må fremheves, på lik linje med arbeidet med klima- og miljø. Et historisk perspektiv på globale utfordringer som ulikhet, fattigdom og uansvarlig forvaltning av naturressurser viser en kontinuitet fra kolonialismen til i dag. I dette inngår også forestillinger om svarte og urfolk som underlegne andre.

Dembra fremmer forståelsen for at systematisk og grundig forebyggende arbeid mot gruppefiendtlighet og polarisering er en viktig forutsetning for å skape bærekraftig utvikling.

Perspektivene i Dembra gir dermed verdifulle bidrag også til skolenes arbeid med bærekraft, idet Dembra fokuserer både på forutsetningene og hindringene for bærekraftig sosial samhandling.

For mer utfyllende informasjon om arbeid med tverrfaglige temaer i et Dembra-perspektiv, se Notat om fagfornyelsen og Dembra. Her finnes konkrete referanser til læreplan og tips til temaarbeid i- og på tvers av fag.

Notat om fagfornyelsen og Dembra

Her finnes konkrete referanser til læreplan og tips til temaarbeid i- og på tvers av fag.

FilDokument

Notat om fagfornyelsen og Dembra

Det lærende profesjonsfellesskapet

Gjennom sine prinsipper støtter Dembra skolene i å reflektere rundt hvordan de kan utvikle både den enkeltes profesjonelle praksis og hele skolens virksomhet, i tråd med skolens samfunnsmandat og verdigrunnlag.

Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis. (overordnet del, 3.5)

Dembra støtter skolene i å gjennomføre et kompetansehevings- og utviklingsarbeid som bidrar til felles refleksjon, tolkning og forståelse. Gjennom faglig påfyll, både i form av ny kunnskap og verktøy som styrker det brede, forebyggende holdningsarbeidet, kan hele personalet involveres i utviklingsarbeidet.

Samtidig er det et viktig prinsipp i Dembra at arbeidet tar utgangspunkt i skolenes egne utfordringer og erfaringer. Det legges vekt på å stille de gode spørsmålene som kan skape selvrefleksjon, myndiggjøring og vekst både i personalet og blant elevene. Ved å hjelpe skolene til å analysere sine egne utfordringer og finne gode løsninger i lys av fagkunnskap og forskning kan Dembra støtte det lærende profesjonsfellesskapet på skolene, i tråd med overordnet del punkt 3.5:

Lærere og ledere utvikler faglig, pedagogisk, didaktisk og fagdidaktisk dømmekraft i dialog og samhandling med kolleger. Utøvelse og utvikling av det profesjonelle skjønnet skjer både individuelt og sammen med andre (3.5).