Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Demokratiradar – hvordan jobbe med demokrati i skolen?
Undervisningsøkt

Demokratiradar – hvordan jobbe med demokrati i skolen?

Om økten

Mål

 • Lærerstudenter, lærere og lærerutdannere utvikler en forståelse for systematisk arbeid med demokrati og medborgerskap i skolen generelt eller på egen skole.

Hvordan kan skolen gi elevene rom til å utvikle sin medborgerforståelse og medborgerrolle; til å bli trent i å se seg selv som en del av en helhet – et individ med både rettigheter og plikter i fellesskapet?

Det er forskjellige oppfatninger av hva demokrati og medborgerskap i skolen betyr. Ulike forståelser av hva demokrati innebærer peker også mot forskjellige former for demokratilæring, deltakelse og grader av medbestemmelse.

 • Er det viktig med formelle strukturer som klasseråd, elevråd og elevrepresentanter i SMU?
 • Er det viktig at elevene innøver demokratiske prosedyrer, for eksempel gjennom debatt, avstemninger og skolevalg?
 • I så fall, hvilke demokratiske prinsipper skal innøves: majoritetsstyre eller minoritetsvern? Å vinne en sak eller å komme frem til et kompromiss?
 • Hvor viktig er det at elevene får mulighet til å være med å bestemme på forskjellige områder av skolens virksomhet – når det gjelder fritidsaktiviteter, orden- og adferd eller selve kjernevirksomheten: undervisning?
 • Hvor viktig er det å styrke en demokratisk kultur gjennom å trene evnen til respektfull dialog og anerkjennelse av mangfold?

Svaret på disse spørsmålene henger sammen med hva man mener elevene er i stand til å bedømme og vurdere, og hvor lærerens pedagogiske ansvar som kontrollerende og grensesettende voksne ligger. Det blir også et spørsmål om hvilket handlingsrom lærere og skoleledelse har opp mot skolens forpliktelser, slik de er slått fast i opplæringsloven og læreplanverket.

Spørsmål om hvordan demokrati i skolen skal praktiseres kan dermed være utgangspunkt for engasjerte diskusjoner og stor uenighet i et lærerkollegium. Disse diskusjonene er viktige for at et lærerkollegium kan utvikle en felles forståelse av hva som ligger bak pedagogiske valg og ønsker for hvordan skolens praksis burde utvikles.

Vi har derfor laget en øvelse for personalet som gjennom systematiske refleksjonsspørsmål loser gjennom tre områder av skolens virksomhet.

 • Trivselstiltak (utstyr og utforming av klasserom, aktiviteter utenom undervisningen).
 • Ordens- og adferdsregler og praktisering av reglement.
 • Undervisning og vurdering.

På disse områdene kan man sammen utforske hva demokratilæring kan og burde innebære, men også hvilken risiko og hvilket handlingsrom lærere og skoleledere opplever.

Øvelsen kan brukes i flere runder: etter en første refleksjons- og kartleggingsrunde kan den også brukes til planleggingsformål.

Gjennomføring

 • 1

  Innledende aktivitet - Hva er demokrati?

  Hver deltager skriver på post-it lapper hva hun/han betrakter som viktige verdier eller praksis i et demokrati.

  Deltagerne hefter sine lapper på en vegg, og de sorteres i bolker etter om de uttrykker noe av de samme aspektene ved et demokrati.

  Samtale: Hvilke forståelser av demokrati kommer til uttrykk her? (se ppt under)

  (Alternativt til denne aktiviteten kan det gjennomføres en begrepsøvelse eller filosofisk samtale rundt begrepet demokrati.)

 • 2

  Kort forelesning

  Om forskjellige demokratiforståelser. Hvordan kommer disse til uttrykk i overordnet del av læreplanverket og hvilke tilnærminger til demokratilæring innebærer de? (læring om, gjennom og for) – se eventuelt vedlagt ppt. (les evt. om demokratiforståelser)

  FilPresentasjon

  Demokratiradaren - presentasjon om ulike demokratiforståelser. ppt

 • 3

  Gruppearbeid: gjennomgang av demokratiradaren

  Del ut arket med demokratiradaren (se vedlegg under) og presenter radaren:

  Vis hvordan ulike felter i skjemaet kan representere ulike områder av skolens virksomhet. Bruk feltene til å notere ned hvordan demokratilæring kan utspille seg, og hvor trangt eller hvor stort handlingsrommet er for å la elevene delta, medvirke eller erfare hva demokrati vil si i praksis.

  Deltagerne jobber i grupper på 3-5 og går gjennom spørsmålene:

  a.) Spørsmål til refleksjon (område for område på radaren):

  • Hva innebærer demokratilæring på dette området av skolens virksomhet?
  • Hvordan kan elevene innøve og praktisere sitt medborgerskap

  b.) Spørsmål til refleksjon (område for område på radaren):

  • Hva er lærerens/ledelsens handlingsrom på dette området? (Hva kan vi få til innenfor de rammer og under de føringer vi jobber?)
   • Forutsetninger
   • Hindringer
   • Risiko
   • Muligheter
  FilDokument

  Demokratiradar - handout, Dembra

Avsluttende refleksjonsspørsmål

Deltagerne noterer ned hvilke konkrete ideer for sitt arbeid med demokrati og medborgerskap på sin skole de tar med seg fra øvelsen.

Hvordan kan vi i større grad myndiggjøre elever og la dem få delta og erfare hva demokrati innebærer?

Videre arbeid

Tema

Demokrati