Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Begrepsøvelse: Hva vil det si? Dramatisér det!
Undervisningsøkt

Begrepsøvelse: Hva vil det si? Dramatisér det!

Om økten

Mål

 • Utvikle forståelse for at begreper kan ha ulikt meningsinnhold for ulike personer, og at begrepsinnhold kan komme til uttrykk på ulike måter.
 • Øve opp evnen til å tenke kritisk og bli bevisst andres perspektiv, verdier og holdninger.

Denne økten kan brukes for å skape refleksjon om begreper. Her tas det utgangspunkt i begrepet rasisme, men samme opplegg kan brukes med andre begreper. Økten kan brukes fra barneskolens mellomtrinn. Den krever et rom med flatt gulv, for at elevene skal kunne bevege seg rundt og jobbe praktisk med øvelsene.

Dersom vi ikke har felles forståelse av meningsinnholdet i et begrep, kan det oppstå misforståelser. Kommunikasjon foregår både bevisst og ubevisst, gjennom bruk av verbalt språk og med kroppens bevegelser og gester, som for eksempel ansiktsuttrykk, blikk, måter å sitte, stå og gå på, plassering av hender.

For å lære mer om hvordan vi kommuniserer med kroppen, kan vi jobbe med øvelser som utvikler vårt eget kroppsspråk og evnen til å tolke andres. Slik styrkes bevisstheten om hvordan vi reagerer i samspill med andre, og om at vår egen væremåte og fremtoning kan bidra til å inkludere eller ekskludere andre. Dette er hensikten med de innledende øvelsene. Elevene vil ha nytte av erfaringen derfra når de etterpå skal jobbe med innholdet i begreper.

Kreative øvelser kan åpne for at elever uttrykker tanker og følelser som de vanligvis ikke deler i klassen. Vær derfor oppmerksom på om det kan komme frem følelser, tanker og hendelser som bør følges opp i plenum eller individuelt i forlengelsen av økten.

Videreutviklet av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen/KKS, i samarbeid med Dembra.

Se alle ressurser utvikling i forsknings- og utviklingsprosjeket her: Estetiske læringsprosesser, inkluderende læringsmiljø og forebygging av fordommer og utenforskap.

Forberedelse

Det kan være nødvendig å skyve pulter og stoler inntil veggene.

Skriv ut figuren under (pdf-fil) i A3-format, ett eksemplar til hver gruppe. Gruppestørrelse: fire elever.

Finn frem litt rolig musikk som kan støtte elevenes bevegelsesarbeid (gjerne ambient musikk med naturlyder, vann, vind, fløyte e.l.)

FilDokument

Figur i A3 for begrepsøvelse

Gjennomføring

Innledende øvelser

Innledende kommunikasjonsøvelser bidrar til å skape trygghet og tillit i gruppen. Dette er viktig når klassen skal jobbe med tema som kan oppleves som utfordrende eller krevende.

 • 1

  Ikke-verbal øvelse (4 min.)

  Elevene skal jobbe i par. Be dem stå med tre skritts avstand, mens de ser på hverandre og holder hverandres blikk uten å snakke. Be dem gå sakte mot hverandre.

  Når en av dem, eller begge, synes de kommer for nær, skal de heve hånden som et signal for å stoppe. De skal aldri gå nærmere hverandre enn én meter.

  Be elevene dele med hverandre parvis hva de tenkte under øvelsen, og hva de synes om den.

 • 2

  Speiløvelsen (5 min)

  To elever står overfor hverandre, med én meters avstand. De holder håndflatene opp mot hverandre. Be dem avtale hvem som skal lede.

  Den som leder, fører hendene rolig i ulike retninger (ikke for avansert). Den andre følger bevegelsene, som i et speil.

  Etter to minutter bytter de etter signal fra læreren.

  Hvis det er tid, kan elevene gjøre øvelsen uten at noen av dem har definert ansvar for å lede.

  Som avslutning deler elevene med hverandre hvordan de opplevde øvelsen.

  Bruk rolig musikk som kan støtte elevenes bevegelsesarbeid (gjerne ambient musikk med naturlyder, vann, vind, fløyte e.l.)

Hoveddel

Del elevene i grupper på fire og gi dem post it-lapper og et A3-ark med figur (se nedlastbar fil ovenfor). Alternativt kan de tegne figuren selv på et A3-ark.

Skriv begrepet i det midterste feltet, i vårt eksempel «rasisme». De fire ytterste feltene fordeles mellom elevene til utfylling.

Illustrasjon av figuren i vedlegget (Figur i A3 for begrepsøvelse)
 • 1

  Forklar begrepet

  Be elevene individuelt forklare begrepet rasisme ved å skrive ned tre ord som de mener kjennetegner eller belyser rasisme. De skriver ett ord på hver post it-lapp.

  Be dem om å feste lappene i sitt tildelte felt på arket.

 • 2

  Samtale i gruppa

  Be elevene etter tur lese opp ordene de har valgt.

  De andre lytter og stiller oppfølgingsspørsmål, hvis de trenger å forstå meningen med ordet bedre eller hvorfor et bestemt ord er valgt.

  Be elevene sammenligne ordene, og diskutere likheter og forskjeller.

  Elevene skal deretter bli enige om tre lapper som de mener best forklarer begrepet rasisme. Så plasserer de disse lappene i det midterste feltet i figuren.

 • 3

  Ikke-verbal øvelse

  Når elevene har plassert tre lapper i midtfeltet, skal de jobbe med kroppsspråk. Dette gjør de gjennom å uttrykke seg gjennom «tablåer» (stillbilder av personer plassert i forhold til hverandre som uttrykker en situasjon, handling eller relasjon). Tablået uttrykker de begrepene/situasjonene elevene har valgt. Dette er symbolske «frysbilder» som kan modelleres/formes med kroppen, individuelt eller i gruppe.

  Oppfordre elevene til å bruke kropps- og ansiktsuttrykk som illustrerer en følelse, en situasjon, en hendelse eller en rolle. Elevene kan enten selv stille seg i en posisjon, eller de kan bli «modellert» av en medelev (dvs. en annen elev bestemmer hvordan kropp, armer, bein og ansiktsuttrykk skal være for å uttrykke noe bestemt).

  Den eller de som blir «rollemodellert», står helt i ro, som en statue, eller frysbilde. Det anbefales at elevene jobber i grupper på to eller tre, men de kan alternativt løse oppgaven individuelt.

 • 4

  Avsluttende refleksjoner

  Be elevene diskutere og deretter dele i klassen (velg spørsmål ut fra klassetrinn):

  • Hvilke tolkninger av begrepet var nye for deg?
  • Var du uenig i noen av de andres tolkninger?
  • Hvordan var det å kunne velge bare tre ord? Er det noen andre ord du ville hatt med?
  • Har din oppfatning av begrepet rasisme endret seg i løpet av denne øvelsen?
  • Hvilke tablåer kjente du deg mest igjen i?
  • Hvordan kan kroppsspråk signalisere en meningsytring, og hvordan kan kroppsspråk være inkluderende eller ekskluderende i sosiale sammenhenger?

  Det kan også være nyttig å la elevene snakke om hvordan selve diskusjonene og utvelgelsene foregikk. Still gjerne spørsmål, som for eksempel:

  • Hvordan kom dere til enighet?
  • Klarte dere å lytte til hverandre?
  • Var det noe som var særlig utfordrende?
  • Kunne dere løst samarbeidet på en annen måte?
  • Hva husker du best fra arbeidet du gjorde i løpet av økta?
  • Hva ønsker du å lære mer om?