Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Rollespill om demokrati i skolen
Undervisningsøkt

Rollespill om demokrati i skolen

Om økten

Mål

 • Å skape refleksjon om muligheter og utfordringer knyttet til elevenes demokratiske deltakelse i klasserommet.

Utarbeidet av Anne Eriksen og Tove Leming, UiT Norges arktiske universitet. Gjennomført ved UiT, Grunnskolelærerutdanningen, 1-7 og 5-10, 1. studieår.

Forberedelse

Les gjennom vedleggene i forkant (se nedenfor).

Kopier rollekort for utdeling både til dem som skal ha roller i rollespillet og til observatørene.

Rollespillet gjennomføres som et lærer-teammøte. Studentgruppen deles inn i grupper på 6-8 personer, og hver gruppe gjennomfører rollespillet parallelt. Spillet kan gjennomføres i flere mindre rom eller i ett stort lokale.

Vedlegg til opplegget

FilDokument

Notat om rollespill som metode

FilDokument

Rollekort og instruksjon

FilDokument

Oppvarming til rollespill: Vurderingsøvelse

FilDokument

Bakgrunnsinformasjon for dette rollespillet

Gjennomføring

Innledning for studentene/deltakerne

Før rollespillet er det en fordel om lærerstudentene/deltakerne har kjennskap til det tverrfaglige temaet Demokrati og medborgerskap i grunnskolens læreplanverk og har en forståelse av hva demokratiopplæring i skolen er/kan være.

Oppvarmingsøvelse

Som oppvarming kan det gjennomføres en vurderingsøvelse i forkant av rollespillet (se vedlegg nederst på siden). Lærer/leder leser opp ett og ett utsagn. Alle rekker opp hånda når de er enige i utsagnet, og holder den i ro når de er uenige. Utsagnene presenteres muntlig fortløpende, uten å gi deltakerne betenkningstid.

Vurderingsøvelsen er bare tenkt som en «ice breaker» og blir ikke fulgt opp av diskusjon om de ulike utsagnene.

Hoveddel

 • 1

  Presentasjon av bakgrunn og rollefigurer/lærerteam i rollespillet

  Bakgrunnen for rollespillet, og lærerteamet som inngår i det, presenteres i plenum (kan eventuelt også deles ut til observatørene, se vedlegg nederst):

  En 6. klasse skal gjennomføre et tverrfaglig temaarbeid om natur og miljø, der de skal arbeide i grupper.

  Elevene skal ha en høy grad av medvirkning i planlegging og gjennomføring. De har selv ønsket å sette sammen gruppene, og har meldt inn lister med sine ønsker til kontaktlæreren.

  Ikke alle elevene er med på disse ønskelistene.

  Kontaktlæreren ønsker å diskutere med resten av lærerteamet hvordan gruppene skal settes sammen på en måte som inkluderer alle, samtidig som elevenes innspill lyttes til.

  Lærerteamet består av:

  • kontaktlærer Tone/Tore som underviser i norsk og naturfag,
  • lærer i kroppsøving: Hilde/Helge,
  • lærer i samfunnsfag og engelsk: Ida/Isak,
  • lærer i matematikk og musikk: Therese/Thomas,
  • lærer i KRLE og Kunst og håndverk: Johanne/Johannes og
  • lærer i mat og helse: Maja/ Marius

  For å forstå rolleinstruksene, og for bedre innlevelse i rollespillet, anbefales det at alle som skal spille samme rolle, snakker sammen i noen få minutter og planlegger hva de skal si og gjøre i spillet.

 • 2

  Inndeling i grupper og fordeling av roller/utdeling av rollekort

  Alle får individuelle rollekort, der det er beskrevet hvilken holdning man har til temaet i rollespillet. Der står også noe informasjon som skal holdes skjult for de andre deltakerne, men som er med på å påvirke hva man sier og hvordan man agerer i spillet.

 • 3

  Gjennomføring av rollespillet

  Rollespillet gjennomføres i henhold til den vedlagte veiledningen og rollekortene, juster eventuelt innhold og rollebeskrivelser etter behov.

 • 4

  Oppsummering og etterarbeid

  Felles oppsummering der observatørene formidler hva de har observert når det gjelder engasjement, samspill og hvordan temaet demokrati kom fram i spillet.

Refleksjonsspørsmål / avsluttende refleksjon

 • Hvis du hadde vært kontaktlæreren i denne 6. klassen, hvordan ville du lagt til rette for elevmedvirkning og medbestemmelse når det gjelder gruppesammensetning?
 • Hva er dine refleksjoner med tanke på at alle elever skal ha like muligheter for demokratisk deltakelse i klasserommet?
 • Hva slags generelle utfordringer kan du som lærer få ved økt grad av medbestemmelse og medvirkning fra elevene?

Andre ideer til etterarbeid

 • Rollespillet kan etterfølges av en skriftlig refleksjon eller en diskusjon om demokrati i klasserommet, og om utfordringer knyttet til dette. Studentene kan lage egne rollespill for bruk i skolen.