Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Fordomsfulle utsagn i skolemiljøet – hva gjør vi?
Undervisningsøkt

Fordomsfulle utsagn i skolemiljøet – hva gjør vi?

Om økten

Mål

  • Å skape refleksjon og dialog rundt hvordan man kan møte elever som kommer med fordomsfulle eller ekstreme utsagn. Å gi voksne større trygghet i å håndtere utfordrende situasjoner på en måte som ivaretar prinsippet om inkludering.

Mange lærere opplever at det kan være vanskelig å håndtere situasjoner der elever uttrykker fordomsfulle, intolerante eller ekstreme synspunkter. Det er mange hensyn å ta: hensynet til skolens mandat og verdisyn, til medelever og klassen som helhet og ikke minst til eleven(e) som utfordrer. Hvordan kan en lærer manøvrere i dette komplekse landskapet?

Pedagogen og ekstremismeforskeren Christer Mattson har arbeidet med denne tematikken i mange år. Dette samtaleopplegget tar utgangspunkt i en video der han forteller om sine tanker rundt hvordan man best kan møte elever som uttrykker ekstreme holdninger.

Gjennomføring

Del 1: se video i plenum

Så bemöter du extremisterna i ditt klassrum - Intervju med Christer Mattsson (Youtube)

Video
14 min

Så bemöter du extremisterna i ditt klassrum - Intervju med Christer Mattsson (Youtube)

Videoen varer i 14 minutter (den kan ev. stoppes etter 6 min 56 sek).

Deltakerne kan notere ned tanker, reaksjoner og spørsmål underveis eller et par minutter i etterkant før videre arbeid.

Del 2:  Samtale i grupper/ to og to

Mattson lanserer begrepet “empatisk nyfikenhet”.

  • Hvordan forstår dere dette begrepet?
  • Hva vil det si i praksis å møte elevene på en slik måte?
  • Hva synes dere om tilnærmingsmåten Mattson målbærer?
  • Hvilke hensyn ivaretar Mattsons tilnærming?
  • Ser dere noen problemer eller utfordringer ved en slik tilnærming?

Mattson snakker spesielt om elever med ekstreme holdninger. Tenkemåten kan anvendes også på mindre ekstreme, men likevel utfordrende, situasjoner der elever uttrykker intolerante synspunkter. Finn noen eksempler på slike aktuelle situasjoner som kan oppleves vanskelige for en lærer.

I møte med fordomsfulle utsagn kan det være krevende å inkludere og imøtekomme behovet for tilhørighet, trygghet og respekt. Hvordan tenker dere at læreren kan balansere de ulike hensynene i klasserommet på en best mulig måte?

Del 3: Drøfting av ulike case

Tenk gjennom din egen praksis, eller finn eksempler du har hørt om fra andre.

  • Finn et eksempel på en utfordrende situasjon i klasserommet (der en elev/elever ga uttrykk for fordomsfulle, utfordrende eller ekstreme meninger) som du synes ble taklet bra, av deg selv eller andre. Hva ble sagt eller gjort? Hva fungerte? Hva kunne ha vært gjort enda bedre?
  • Finn et eksempel på en slik utfordrende situasjon i klasserommet som du tenker at du (eller andre) håndterte på en mindre bra måte. Hva fungerte ikke? Hva kunne ha vært gjort annerledes?

Drøft eksemplene dere har kommet frem til, i lys av begrepet “empatisk nyfikenhet”:

  • Hva tenker dere er viktig å ivareta i slike situasjoner? Hvilke fallgruver er det viktig å unngå?
  • Hvordan kan læreres egne følelser og fordommer også spille inn på hvordan man takler slike situasjoner?

Et råd kan være å “ta et skritt tilbake” og reflektere litt over egne reaksjoner og handlingsmuligheter før en agerer overfor elever. Hvordan kan dette i så fall gjennomføres i praksis?

Avsluttende refleksjon

Oppsummer gruppesamtalene i plenum og reflekter rundt utvalgte eksempler.

Hva tenker gruppa er det viktigste å tenke på – i møte med elever som kommer med fordomsfulle synspunkter og uttrykk?

Hvordan kan ulike hensyn ivaretas på en best mulig måte, med inkludering og deltakelse som et sentralt prinsipp?

Hvordan kan lærere utvikle sin profesjonskompetanse til å møte slike utfordrende situasjoner? Er det måter lærerne kan støtte hverandre eller samarbeide enda bedre på, i arbeidet med relasjonskompetanse og dialog med elever?

Videre arbeid