Hopp til hovedinnhold
Publikasjoner og fagteksterMasteroppgave
Hvordan kommer rasisme frem i fortellinger om 22. juli? En analyse av multimodale tekster fra 22. juli-senterets skolekonkurranse i 2022
Masteroppgave

Hvordan kommer rasisme frem i fortellinger om 22. juli? En analyse av multimodale tekster fra 22. juli-senterets skolekonkurranse i 2022

Sammendrag: Denne masteroppgaven har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan kommer rasisme frem i fortellinger om 22. juli? For å svare på denne problemstillingen tar avhandlingen utgangspunkt i tolv innsendte elevbidrag fra 22. juli-senterets skolekonkurranse i 2022, og drøfter det opp mot relevant teori. Tematisk innholdsanalyse og multimodal analyse brukes som analytisk rammeverk og bidrar til å avdekke flere interessante funn i lys av problemstillingen: Funnene fra undersøkelsen indikerer først og fremst at antirasisme spiller en sentral rolle i mange av bidragene, og dette blir uttrykt gjennom forskjellige hovedfortellinger, for eksempel mangfoldsfortellingen og kjærlighetsnarrativet. Flere bidrag tematiserer antirasisme implisitt gjennom fortellingene ved å vektlegge hvordan «vi» må inkludere og verne om mangfoldet gjennom et sterkt samhold. Som leser sitter man igjen med et inntrykk av at et godt mangfold og samhold i seg selv vil nedbygge rasistiske holdninger. Studien peker videre på at kritikk av ideen om hvit som overlegen rase er utbredt. Flere av bidragene fokuserer på den hvite rases overlegenhet gjennom subtile referanser, og det er tydelig at flere er opptatt av terroristen som en hvit mann. Både for å kritisere ideen om den hvite rases overlegenhet, men også for å rette oppmerksomhet mot rasismen som oppsto i timene etter angrepet. Hverdagsrasismen er også fremtredende i analysen. En tredje oppdagelse viser at rasisme er fraværende eller lite fremtredende i flere bidrag. I oppgavens helhet er det særlig to potensielle årsaker som skiller seg ut. For det første kan det se ut som at fokuset på mangfold og samhold har blitt så stort i bidragene at rasisme-perspektivet blir tolket indirekte gjennom mangfoldsnarrativet. For det andre kan det vise seg at fortellingen om kjærlighet har blitt så dominerende og grunnfestet at elevene har vanskelig for å løsrive seg fra den.