Hopp til hovedinnhold
Publikasjoner og fagteksterMasteroppgave
Trygge lærere skaper trygg undervisning : læreres forståelse og erfaringer av undervisning i temaene seksualitet, kjønn og identitet i skolen
Masteroppgave

Trygge lærere skaper trygg undervisning : læreres forståelse og erfaringer av undervisning i temaene seksualitet, kjønn og identitet i skolen

Sammendrag: Denne studien har hatt som formål å belyse læreres forståelse av og erfaringer om undervisning i temaene seksualitet, kjønn og identitet i skolen. Studien er kvalitativ og baserer seg på fire intervju med lærere som arbeider i skoler på Østlandet. Ettersom temaene inngår i de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap er informantenes bakgrunn spredt fra mellomtrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole. Metoden for intervjuene er semistrukturert intervjuguide og tankekart der informantene fikk skrive sine innledende tanker før intervjuet. Det teoretiske rammeverket baserer seg på didaktiske tilnærminger til hvordan undervise om seksualitet, kjønn og identitet, samt historiske perspektiv basert på læreplaner for å belyse norsk skoles utvikling innenfor tematikken. På bakgrunn av studiens funn blir det konkludert med at lærerutdanningen har mangler med tanke på opplæring i seksualitet, kjønn og identitet, og at dette igjen generer utrygghet i forhold til temaene for lærere som skal undervise i dem.