Hopp til hovedinnhold

Faagetjaalegh

Faageteekste
6min

Dåehkievædtjanvoete

Teemateekste

Sïerredimmie

Teemateekste

Veelkesvoete jïh jeatjah byjngetje væhtah

Faageteekste
6min

Saemieh – Nöörjen aalkoeåålmegh

Faageteekste
8min

Unnebelåhkoeidentiteete jïh jïjtjeåehpiedehteme

Faageteekste
20min

Gaavnedimmie nasjonaale unnebelåhkoej jïh nöörjen staaten gaskem

Faageteekste
9min

Åvtelhaarvoeh jïh stereotypijh

Teemateekste

Hverdagsrasisme og mikroaggresjon

Teemateekste

Saemien nasjovnetseegkeme

Teemateekste

Aarkebiejjien tjïertevidtjie jïh mikroagressjovne

Teemateekste

Mijjen vïjhte nasjonaale unnebelåhkoeh

Faageteekste
13min

Tjïertevidtjie

Peder Nustad, Harald Syse
Faageteekste
14min

Lïereme demokratijen bïjre, tjïrrh jïh åvteste

Claudia Lenz, Ingun Steen Andersen
Faageteekste
16min

Mijjieh, doh mubpieh jïh mubpiedehteme

Peder Nustad
Faageteekste
5min

Learohkh leah meatan

Claudia Lenz, Ingun Steen Andersen
Teemateekste

Homo jïh håvra goh måelliebaakoeh

Faageteekste
14min

Daaroedehtemepolitihke jïh saemien vuestievaestiedasse

Teemateekste

Juvdelassje goh måelliebaakoe

Raerieh jïh bïhkedimmie

Vïjhte ööhpehtimmietipsh aalkoeåålmegi jïh nasjonaale unnebelåhkoej bïjre