Hopp til hovedinnhold
Forskning og utvikling
Oppfølging av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport
Forskningsprosjekt

Oppfølging av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

Denne FoU-satsingen handler om oppfølgingen av Sannhets- og forsoningskommisjonens anbefalinger om å øke kunnskapsnivået om samisk kultur og historie i den norske befolkningen. Skoler og lærerutdanningsinstitusjoner har en sentral rolle i dette arbeidet. Dembras satsing på samiske tema og består av tre hovedprosjekter: 1. Skape oversikt over norsk lærerutdanning sitt tilbud om samisk tematikk 2. Revidere refleksjonsverktøyet Å lytte til – og å engasjere seg i fortellinger, samt gjennomføre FoU-prosjekter med revidert versjon 3. Sikre at de samiskspråklige nettsidene til Dembra kommer samisk lærerutdanning til nytte og er kvalitetssikret.


Om prosjektet

Sannhets og forsoningskommisjonen overleverte sin rapporttil Stortinget 1. juni 2023 (SFKs rapport kan leses her .

Kommisjonen har gjennomført en historisk kartlegging av samer, norskfinner og kvener/norskfinners plass i det norske samfunnet fra rundt år 900 til 2010. De har dokumentert fornorskningspolitikken, samt denskonsekvenser og urett, og siste del handler om forsoning, hvor de også foreslår veien videre kan se ut. Kommisjonen slår fast at skolen var statens viktigste redskap i fornorskningspolitikken (s. 458).Dembra ønsker å bidra i arbeidet med å følge opp sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

Lærerutdanningen har en nøkkelrolle i å gi fremtidige lærere et solid kunnskapsgrunnlag som setter dem i stand til å undervise om samiske temaer som en selvsagt og integrert del av fagene. Lærerstudenter og lærere trenger også en pedagogisk profesjonskompetanse til å møte og håndtere ettervirkningene av fornorskningspolitikken, for eksempel relatert til samefiendtlighet, samt spenninger og konflikter mellom majoriteten og minoriteten. 

Etter lanseringen av rapporten brukte vi noen måneder til å bli kjent med personer, institusjoner og miljøer som sitter med relevant kompetanse når det gjelder oppfølgingen om SFK sine anbefalinger på utdanningsfeltet. I januar 2024 gjennomførte vi en eksplorativ workshopfor å utforske hvordan Dembra kan bidra inn i oppfølgingen av SFKs anbefalinger.På bakgrunn av dette møtet ble det utformet tre prosjekter:

Samiske tema i norsk lærerutdanning

Sammen med UiT skal vilage en oversikt over norsk lærerutdannings tilbud om samisk tematikk. Dette vil gi nyttig informasjon til lærere og lærerstudenter om hvilket tilbud som finnes, men vil også skape et grunnlag for nettverksbygging ved å synliggjøre det arbeidet som gjøres på ulike institusjoner.

Revidering av refleksjonsverktøy

Dembra og USN gav ut refleksjonsverktøyet: Å lytte til – og å engasjere seg i fortellinger i 2022. Dette skal gis ut i ny utgave som tar høyde for Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid og anbefalinger.I etterkant er målet at refleksjonsverktøyet brukes til kursing og lesesirkler i lærerutdanningen.

Dembras ressurser i samisk lærerutdanning

Dembra har nettsider på sør , lule- og nordsamisk, og ønsker at disse skal tas i bruk av samisk lærerutdanning. Hvordan gjøre dette, hva mangler og hva trengs videre? Dembra ved HL-senteret og Falstadsenteret inviterer institusjoner knyttet til samisk lærerutdanning til Falstadsenteret høsten 2024 for å diskutere disse problemstillingene.


Deltakere


Kontaktpersoner

Portrettbilde av Claudia Lenz. Portrettbilde av Claudia Lenz.

Claudia Lenz

Leder for Dembra LU Øst

Claudia er leder for Dembra for lærerutdanning, forsker ved HL-senteret og professor ved MF vitenskapelige høyskole.