Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Husøvelsen - Et kartleggingsverktøy for skolen
Utviklingaktivitet

Husøvelsen - Et kartleggingsverktøy for skolen

Om utviklingsaktiviteten

Mål

  • Å få innsikt i elevenes egne opplevelser av skolen og skolemiljøet.

Elevenes egne opplevelser av skolen og skolemiljøet er et viktig utgangspunkt for arbeidet med å identifisere utfordringer og områder der gruppetilhørighet og utenforskap spiller inn, og der skolen har forbedringspotensial.

Denne kartleggingsøvelsen bruker metodikk utviklet av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) i Norge og Diskrimineringsombudsmannen (DO) i Sverige. Den kan gjennomføres med elever fra barneskolen opp til videregående, i tillegg til med personalet. Øvelsen er ment å kunne utfylle spørreundersøkelsen, og kan også gjennomføres istedenfor spørreundersøkelsen med de yngste elevene på barneskolen.

Forberedelse

Hvis skolen er blitt en Dembra-skole, kan læreren fortelle om dette og forklare hva Dembra handler om.

Elevene kan introduseres for noen eksempler som viser hva plaging basert på gruppetilhørighet innebærer. Læreren forklarer at skolen skal være et sted der alle elever har det bra, og at elevene kan bidra til å kartlegge situasjoner på skolen som kan bli bedre.

Som forberedelse kan elevene gjennomføre to øvelser: «Et menneske – en stjerne» og "Skjellsord og meg". Den første øvelsen viser at vi alle har komplekse og sammensatte identiteter, og den andre har som mål at elevene skal reflektere over hvordan det kan oppleves når skjellsord blir brukt til å beskrive en selv. Dette kan sette i gang elevenes refleksjoner rundt negative opplevelser på skolen. Disse to øktene kan ta en time til sammen.

Gjennomføring

Hoveddel

Elevene veiledes til å tegne et kart over skolen og får i oppdrag å tegne/notere ned på kartet hendelser/situasjoner der noen blir plaget eller utestengt. For å unngå at elevene må eksponere seg selv eller andre, er det viktig å si fra om at eksemplene ikke trenger å gjelde dem selv. Be elevene gi generelle beskrivelser. Sett av 20 minutter til dette.

Bilde av en tegning av et kart over en skole. Bilde av en tegning av et kart over en skole.

Tegningene samles inn, og læreren legger elevsvarene inn i et felles kart i en pause.

Det er lærerens oppgave å sortere opplevelsene etter plassering i huset, og å løfte frem det som dreier seg om gruppebasert plaging eller utestenging. Elevene kan ha skrevet ting som handler mer om mobbing generelt, men det er viktig å inkludere dette også slik at alle elevene føler at de blir hørt (ca. 15-20 minutter).

Læreren går gjennom felleskartet i dialog med elevene. Igjen er det viktig å sikre at elevene ikke eksponeres, ved å be dem gi generelle beskrivelser, som «jeg har lagt merke til/noen har fortalt» etc.

Med utgangspunkt i felleskartet kan elevene snakke sammen om det som har kommet frem: Er det overraskende at flere har notert de samme utfordringene? Er det noe som mangler? Er det noe som er uklart? Nå er læreren kjent med disse utfordringene og skal ta tak i dem/ ta dem opp videre. Er det noe elevene selv kan gjøre? Har de forslag til tiltak som lærerne kan jobbe videre med?

Avslutning

Avslutt med å oppsummere felles elevenes tanker og forslag. Reflekter sammen med elevene rundt hvorfor det er viktig at alle arbeider sammen, for å skape et skolemiljø der alle føler at de er like mye verdt og hører like mye hjemme, og hvordan alle kan bidra.

I det videre arbeidet med kartleggingen skal elevene se at det nytter å sette ord på opplevelser og observasjoner av situasjoner som ikke er bra. Det er mange muligheter til å følge opp resultatene. Elever og lærere kan for eksempel sammen bli enige om tiltak mot gruppebasert plaging eller ekskludering som alle på skolen skal følge opp.

Øvelsen hjelper elever med å identifisere, reflektere over og samtale om utfordringer de kan møte i løpet av en skoledag knyttet til gruppebaserte fordommer rettet mot seg selv eller medelever. Øvelsen kan også synliggjøre for elevene at de ikke står alene med sine erfaringer, at flere opplever utfordringer og kanskje til og med deler de samme utfordringene. Ved å få elevene til å reflektere over og identifisere mulige felles løsninger, kan øvelsen bidra til å skape fellesskapsfølelse blant elevene og gi dem styrke og handlekraft.

Ta gjerne kontakt med Dembras veiledere for å drøfte resultatene og veien videre!

Hvis du ønsker å lese et eksempel på hvordan Husøvelsen kan gjennomføres, se her:

Detaljert eksempel på Husøvelsen

FilDokument

Detaljert eksempel på Husøvelsen