Hopp til hovedinnhold
Undervisningsøkt

22. juli-undervisning

Om økten

Mål

 • Økt forståelse av sammenhengen mellom ulike årsaker til terrorhandlingene 22. juli og trening i å vurdere egen kildebruk.

Undervisningsøkten handler om årsaker til terroren 22. juli 2011, da Norge ble utsatt for sitt hittil største terrorangrep. Økten er bygget opp rundt forskjellige kilder. Ulike årsaksforklaringer er presentert, uten at de gir noen endelige svar. Denne økten egner seg godt for et tverrfaglig opplegg med norskfaget.

Økten er primært for videregående nivå, men kan også vurderes for 10. trinn. For å forenkle, kan eventuelt kapittelet «Individforklaringer og strukturforklaringer» og gruppeoppgave 4 sløyfes.

Hendelsene 22. juli 2011 kan for noen oppleves som et svært tungt og vanskelig tema. Det er viktig å informere om innholdet før økten starter. Gi rom for at de som eventuelt var/er berørt av hendelsen, kan slippe å delta.

Gjennomføring i digital undervisning: Hvis elevene kan deles inn i grupper eller «break out-rooms» på nett og kan bruke en padlet eller lignende, kan økten også gjennomføres digitalt.

Videreutviklet fra et opplegg gjennomført av Lise Granlund, ILS, UiO/Rosenvilde vgs.

Forberedelse

NB: Kapitlene fra Seierstads og Borchgrevinks bøker følger ikke med i dette opplegget og må skaffes av læreren/skolen. Vi anbefaler å bruke minst ett av kapitlene, fordi de gir en annen type perspektiv enn de øvrige kildene. Øvrige ressurser ligger bak lenkene nedenfor.

Forbered en innledning, noen dager før hoveddelen gjennomføres, om de faktiske hendelsene 22. juli 2011. Bruk for eksempel 22. juli-senterets side som eget grunnlag som utgangspunkt. Både lærer og elever kan bidra med fakta.

Sikre at elevene er fortrolige med begrepet kildekritikk. Eksempler på definisjoner av kildekritikk finnes bl.a. på NDLAs sider.

Fordel kildetekstene individuelt mellom elevene (eller send samme kildetekst digitalt til en gruppe elever). Kildetekstene står oppført nederst. Gi beskjed om at de utdelte tekstene må være gjennomlest før hoveddelen av økten starter.

Gjennomføring

 • 1

  Individuelle oppgaver

  • Repeter raskt din kildetekst, og let etter faktorer du mener kan ha hatt betydning for hvorfor Breivik utførte terroraksjonen.
  • Tenk over: Hvilke årsaker til terrorangrepet 22. juli synes du er best underbygd i kilden du har lest?Kan du tenke deg mulige årsaker som ikke er nevnt i teksten du har lest?
 • 2

  Del klassen inn i grupper på 4-5 der elevene i hver grupper har lest ulike kildetekster (20-25 min)

  La elevene jobbe med følgende oppgaver:

  1. Snakk sammen i gruppa om hva dere kom fram til individuelt.
  2. Noter alle mulige årsaker på et felles A3-ark (eller digitalt: på en felles padlet), til dere ikke kommer på flere.
  3. Drøft: Anser dere kilden dere selv har brukt som pålitelig? Hvorfor/hvorfor ikke?
  4. (Forutsetter at teksten «Individforklaringer og strukturforklaringer» er lest.) Hvilke av årsakene i kapittelet «Individforklaringer og strukturforklaringer» er på individnivå, og hvilke viser til strukturer rundt individet? Noen er ikke så lette å skille fra hverandre. Når alle årsakene dere finner, er notert: Forsøk å drøfte de ulike forklaringene satt opp mot hverandre. Hvilke vil dere legge mest vekt på? Bør noen forklaringer utelates, mangler det noe, eller utfyller de hverandre på en god måte? Begrunn svarene og reflekter over hvor godt belegg dere har i kilden.
 • 3

  I plenum

  Hver gruppe presenterer årsaksforklaringene de har funnet, hvilke de mener veier tyngst og hvilke de eventuelt mener mangler.

 • 4

  Avsluttende refleksjon (10-15 min)

  1. Elevene noterer for seg selv hva de har lært om årsaksforklaringer for 22. juli-terroren i denne timen, og hva de eventuelt har lyst å finne mer ut om. Snakk om hvilke kilder som kan være aktuelle for å finne svar på det elevene vil lære mer om.
  2. Drøft kildekritiske aspekter ved arbeidet: Hvilke kilder kan vi bruke til å finne ut mer om spørsmål 1? Hvor godt underbygget er påstandene i kildene vi brukte i denne oppgaven? Hva er styrker og svakheter ved ulike typer kilder (Wikipedia-artikler, YouTube-videoer, forsker-artikler, lærebøker, skjønnlitteratur, faglitteratur)?

Forslag til kilder