Hopp til hovedinnhold
Undervisningsøkt

Forumteater

Om økten

Mål

  • Å utvikle handlingsstrategier i møte med forskjellige former for diskriminering og undertrykkelse.

Forumteater tar opp en sosial situasjon der urettferdighet, diskriminering eller undertrykkelse skjer, ofte basert på fordommer mot den som opplever dette. Når publikum mener at en av skuespillerne burde handlet annerledes, bytter publikummeren og skuespilleren plass. Slik videreutvikles situasjonen for hvert bytte, og nye handlingsalternativer diskuteres av klassen.

I økten skal elevene jobbe sammen i grupper med utgangspunkt i teksten "et trygt og inkluderende skolemiljø".

Utviklet og gjennomført av Lena Lybæk, Universitetet i Sørøst-Norge og Claudia Lenz, HL-senteret.

Forberedelse

Del elevene inn i grupper på på fem.

Sett deg inn i regler for forumteater:

  1. Å skifte ut hovedpersonen: Merk at det bare er hovedpersonen som kan byttes ut i forumspillets første fase. Det går an å bytte ut andre personer enn hovedpersonen (dvs. den som undertrykkes), men da blir fokuset i refleksjonen endret. Når bare én person byttes ut, settes fokuset på denne personens handlingsmuligheter. Byttes flere personer ut, kan refleksjonen i større grad rettes mot de forskjellige posisjonene i maktrelasjoner, og hvordan disse kan endre seg ved at noen endrer rollen sin.
  2. Å holde seg til de faste forutsetningene: Joker må passe på at tilskuere som overtar hovedpersonens rolle, ikke forandrer på de faste ytre og indre forutsetningene for situasjonen (f. eks. personens alder, yrke, familieforhold, økonomi).
  3. Jokers rolle: Joker er spilleder og skal lede øvelser og leker. Joker skal forklare spillereglene for publikum og sørge for flyt i spillet. Hun/han skal også inspirere og stimulere publikum til å delta. Joker kan være læreren eller eventuelt en av elevene/studentene.
  4. Det magiske: Det kan være fort gjort å innføre «magiske løsninger». («Magiske løsninger» får problemet til å forsvinne av seg selv – for eksempel hvis noen for eksempel vinner i Lotto og blir rik.) Publikum bestemmer om løsningen er dårlig gjennomtenkt og/eller «magisk».
  5. Å komme fram til en løsning: Tilskuerne kan klare å bryte undertrykkelsen og komme fram til en løsning som ikke kan betegnes som magisk. Likevel kan en slik løsning ofte være knyttet til et spesielt tidspunkt, en spesiell situasjon og en spesiell person. Løsningen fungerer kanskje her og nå med disse deltakerne, men ikke nødvendigvis senere eller annet sted.

Gjennomføring

Innledning

Del klassen i grupper på fem. Hver gruppe får teksten “Et trygt og inkluderende skolemiljø” utdelt. De leser teksten og jobber med oppgavene.

Her finner du instrukser, scenen og oppgaver samlet i et eget ark:

Forumteater med scenene Trygt og inkluderende skolemiljø

FilDokument

Forumteater med scenene Trygt og inkluderende skolemiljø

Rollespill

Rollespillet gjennomføres. Hele klassen deltar som skuespillere og publikum. Rollene veksler.

Når publikum mener at en av skuespillerne burde handlet annerledes, bytter publikummeren og skuespilleren plass. Elevene diskuterer for hver gang scenen utspiller seg på nytt. Slik blir nye forslag til hvordan karakterene kunne handlet, presentert og drøftet. Hva ønsket den som tok over rollen å oppnå med sin endring? Hvordan oppfattet medspillerne det nye handlingsforløpet? Hvordan oppfattet publikum endringene?

Avsluttende refleksjon for lærerstudenter og lærere

Avrund undervisningsøkten med drøfting og oppsummering. Hva sier dette rollespillet om hva som kan være i veien for en trygg og inkluderende skole? Hvordan kan skolemiljøet/lærerutdanningsmiljøet i enda større grad ta vare på alle? Hva kan læreren bidra med, og hvordan kan elevene bidra til dette?