Hopp til hovedinnhold
Publikasjoner og fagteksterFagartikler
Lærerstrategier i møte med kontroversielle temaer
Tips og veiledning

Lærerstrategier i møte med kontroversielle temaer

Temaer

  • Kunnskap og kritisk tenkning
  • Pedagogikk og didaktikk

Hva gjør jeg som lærer i samtaler om kontroversielle temaer? Skal jeg ta stilling? Støtte synspunkter som er i mindretall? Eller det offisielle synet i en sak? Her er seks ulike strategier du kan bruke som lærer.

Det er ikke slik at én strategi er best i alle situasjoner du kommer opp i. Det er opp til ditt skjønn som lærer hvilken strategi som er best egnet i situasjonen du står i. Derfor kan det være nyttig å kjenne til styrkene og svakhetene til hver enkelt strategi.

Nøytral ordstyrer

Dette er den mest passive strategien, der læreren kun styrer ordet, og sørger for at alle deltakerne holder seg til reglene for samtalen. Dette innebærer også å sette grenser for språkbruk som er uakseptabel, ikke minst krenkende språkbruk. Ulempen er at et flertallssyn i klassen kan bli dominerende og at noen elever kan dominere samtalen.

Balansert og alliert

Her forsøker læreren å balansere samtalen, enten ved selv å presentere andre synspunkter, eller ved å sikre at de som representerer mindretall i klassen, får komme til ordet. Læreren kan også vurdere selv å presentere posisjonen til elever som er i en minoritetsposisjon, som en alliert.En svakhet kan være at alle synspunkter likestilles, og at ytterliggående påstander framstår som like gyldige som andre påstander.

Djevelens advokat

Dette innebærer å innta den motsatte posisjonen av den somelevene fremmer. Dette kan være fruktbart i situasjoner der elevenes tolkninger blir snevre og en posisjon dominerer, men må også benyttes med varsomhet for å ivareta og inkludere alle elever.

Motiverende utforsker

Læreren kan ta tak i aktuelle kontroversielle temaer som elevene er opptatt av, og aktivt oppmuntre dem til å utforske og undersøke kontroversielle temaer gjennom undersøkelser og utforskning. Dette kan være nyttig for å unngå at læreren framstår som premissleverandør. Utfordringen kan være å sikre balanse og perspektivmangfold.

Engasjert forbilde

Læreren kan også velge å dele sine egne synspunkter for å vise at læreren også er en person med synspunkter og meninger, og slik modellere det å være en demokratisk borger. Hensikten er altså ikke å overtale elevene til å mene det samme som læreren. Strategien krever varsomhet for at ikke elevene skal føle seg presset til å mene bestemte ting, siden læreren også skal vurdere elevene.

Skolens verdigrunnlag

Læreren har et ansvar overfor skolens verdigrunnlag slik dette kommer fram i opplæringsloven og læreplanens overordnete del. Dette kan også innebære å minne elevene om dette verdigrunnlaget, for eksempel gjennom å avvise dehumaniserende fremstillinger av andre og holde frem verdier som likestilling. Utfordringen er at formaninger alene ikke nødvendigvis overbeviser elevene. Overbevisning krever også læring og refleksjon.

De seks lærerstrategiene er utviklet med utgangspunkt i de seks strategiene som presenteres i Europarådets hefte "Undervisning om kontroversielle temaer" og de fem ulike strategiene som beskrives hos .