Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Filosofisk samtale: Hva er ytringsfrihet?
Undervisningsøkt

Filosofisk samtale: Hva er ytringsfrihet?

Om økten

Mål

 • Å gi elevene trening i respektfull og åpen dialog om et viktig og kontroversielt tema. Å utvide forståelsen av ytringsfrihet gjennom å lytte til andre og se saken fra flere perspektiver.

Dette samtaleopplegget stimulerer til å undersøke spørsmål om ytringsfrihet og ytringsfrihetens grenser sammen med elevene på en undrende og filosofisk måte, uten å ha fasiten klar på forhånd. Samtalen kan med fordel gjennomføres etter at gruppa har gjennomført øvelsen «Det gode samtalefellesskapet» eller tilsvarende, og gruppa bør ha snakket sammen om hva som er regler og mål for filosofiske samtaler (se for eksempel filosofiiskolen.no).

I arbeidet med filosofiske samtaler er det viktig ikke bare å fokusere på temaet for samtalen, men på å bygge opp dialogiske ferdigheter.

Se mer om filosofiske samtaler i skolen her .

Forberedelse

Samtalen forutsetter kjennskap til menneskerettighetene, særlig artikkel 19 om ytringsfrihet. Den filosofiske samtalen kan gjerne inngå i et lengre undervisningsforløp der elevene lærer om ytringsfrihet og utforsker debatten rundt denne rettigheten, i et historisk og nåtidig perspektiv.

Gjennomføring

Innledning

Start økta med å be elevene skrive ned på et ark (eller på post-it lapper) hva de forbinder med begrepet ytringsfrihet. La elevene tenke et par minutter for å få fram forkunnskaper og assosiasjoner og be dem skrive ned stikkord. Hent fram stikkordene i plenum og skriv dem opp på tavla.

Hoveddel

Sitt i ring slik at alle kan ha god kontakt med hverandre. Gjennomfør en samtale med elevene, med støtte i refleksjonsspørsmålene under. I samtalen er det viktig å etterstrebe en undrende og åpen tone og la elevenes tanker være utgangspunkt for videre utforskning. La elevene øve på å bygge på hverandre og stille spørsmål.  

Samtalen kan for eksempel innledes slik:

I denne samtalen skal vi sammen utforske hvorfor ytringsfrihet er viktig, og hva det vil si i praksis i et samfunn eller skolefellesskap. Hva betyr egentlig ytringsfrihet for hver og en av oss? Er ytringsfrihet det samme som alltid å si eller gjøre akkurat det man vil? Er det forskjell på hva som er lovlig å si, og hva som er klokt? Dette er spørsmål som det er stor uenighet om, og det kan være vanskelig å komme fram til et klart svar. I et demokrati er det nettopp slik at alle kan ta del i samtalen om hva ytringsfrihet skal bety i praksis.

Forslag til refleksjonsspørsmål læreren kan stille elevene:

Spørsmålene bør ikke følges slavisk, men kan være en hjelp til å se muligheter for å utvide perspektivet og få fram nyanser der det er naturlig. Tilpass spørsmålene til gruppas nivå. Husk å la elevenes innspill og tanker være i sentrum. 

Om ytringsfrihetens betydning

 • Hva legger dere i begrepet ytringsfrihet?
 • Hva er egentlig en ytring?
 • Hvorfor tror dere at ytringsfrihet er beskrevet som en grunnleggende menneskelig rettighet? Er det viktig for mennesker, og i så fall hvorfor?
 • Henger ytringsfrihet sammen med å kunne ha et godt og lykkelig liv?
 • Hva betyr ytringsfrihet for deg personlig? Gi gjerne eksempler på hvorfor ytringsfrihet er viktig for deg. Hva ønsker du å bruke ytringsfriheten din til?
 • Hvis vi ikke hadde hatt ytringsfrihet, hvordan hadde samfunnet sett ut da? Hvordan er det å leve i et samfunn uten ytringsfrihet?
 • Kan ytringsfrihet henge sammen med framskritt eller utvikling? I så fall hvordan?
 • Hvorfor kan det kreve mot å bruke ytringsfriheten sin?
 • Har du eksempler på situasjoner der det har kostet deg noe å si eller stå for det du mener?

Om ytringsansvar

 • Hvordan kan dine ord eller ytringer påvirke andres frihet?
 • Hvordan kan du støtte, eller hemme, andres ytringsfrihet?
 • Når vi har ytringsfrihet, har vi da også et ytringsansvar? Hva vil det si å bruke ytringsfriheten sin på en ansvarlig måte? 
 • Hvilke hensyn bør vi ta når vi bruker ytringsfriheten vår, og hvilke hensyn bør vi ikke ta?
 • Kom med eksempler på når du mener det er viktig å si sin mening.
 • Finnes det situasjoner der du mener at det å si sin mening ikke ville være klokt?
 • Har dere eksempler på situasjoner der det kan bli spenning eller konflikt mellom ytringsfriheten og andre menneskerettigheter? (For eksempel mellom ytringsfrihet og religionsfrihet, mellom ytringsfrihet og rett til trygghet/personlig sikkerhet eller mellom din egen ytringsfrihet og andres?) 

Om ytringsfrihetens grenser

 • Er det noen som ikke burde ha ytringsfrihet, eller er ytringsfrihet for absolutt alle? 
 • Er det noen ytringer som burde forbys? I samfunnet? I skolen? Hvis ja, hvorfor?
 • I Norge har vi en lovparagraf som forbyr hatefulle ytringer. Hva slags ytringer synes dere burde karakteriseres som hatefulle?
 • Har du opplevd at noen har brukt ytringsfriheten sin på en måte som du synes er problematisk eller sårende?
 • Hvordan kan man håndtere at andre bruker ytringsfriheten sin på en måte som kanskje er lovlig, men likevel utfordrende å tåle?
 • Bør det være et mål at alle i et samfunn enes om ytringsfriheten rammer/grenser?

Avsluttende metarefleksjon

Etter samtalen kan gruppa drøfte hvordan de fungerte sammen som «undersøkende fellesskap»:

 • Lærte du noe gjennom denne samtalen som du ikke hadde tenkt på forhånd?
 • Hvordan klarte vi i samtalefellesskapet?
  • å lytte ordentlig til hverandre?
  • å se en sak fra flere sider?
 • Opplevde vi at vi var stort sett enige, eller også uenige i denne samtalen? Er det greit å være uenig om slike spørsmål?
 • Hva tenker du vil være viktig for deg å tenke på når det gjelder det å bruke din egen ytringsfrihet, både nå og i framtiden?