Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Hvilke verdier er viktige for deg?
Aktivitet

Hvilke verdier er viktige for deg?

Om aktiviteten

Mål

 • Gjennom denne refleksjonsøvelsen skal elevene bli mer bevisste på hva de tenker er viktige verdier. De får øvelse i å rangere sine verdier og begrunne hvorfor de mener noe er verdifullt, både for dem selv og for samfunnet.

I denne øvelsen skal elevene reflektere over hvilke verdier som er viktige for dem. Øvelsen følger ingen streng definisjon av begrepet verdier, men får elevene til å tenke over hva de synes er verdifullt og viktig for dem selv og for samfunnet. Øvelsen kan gjøres i klasserommet og ledsages av samtale, eller gjøres som hjemmeoppgave. Den egner seg for mellomtrinnet med noen tilpasninger.

I klasserommet kan øvelsen innledes med en samtale om hva man legger i ordet verdier. En kan for eksempel skille mellom materielle og “åndelige” verdier. (For en kort og enkel innføring i betydningen av begrepet, se for eksempel ndla her ).

Gjennomføring

Innledende refleksjon

La elevene reflektere over sine verdier på egenhånd: Verdier er en betegnelse for noe en synes er viktig og verdifullt her i livet. Det handler om hva som har betydning for deg, hva du ønsker å ta vare på, verne om eller arbeide for. Hvilke verdier ønsker du å bidra til å virkeliggjøre i livet ditt og i samfunnet?

Hovedaktivitet

Del ut listen over verdier:

Arbeidsark: "Det er viktig å ...."

FilDokument

Arbeidsark: "Det er viktig å ...."

Be elevene lese gjennom listen og gjøre følgende oppgaver under. For elever på mellomtrinnet kan det og være lurt å gjennomgå listen punkt for punkt i plenum først. Det kan også være hensiktsmessig å styre aktiviteten (stykk øvelsen opp og gjennomfør lærerstyrt del etter del).

 • 1

  Se på listen og sett et kryss ved de verdiene du selv mener er viktige. Er det noe du tenker er viktige verdier som ikke står på lista, så føy det til nederst.

  1. Tenk deretter gjennom hvilke av verdiene som handler mest om deg som enkeltperson, og hvilke verdier som handler mest om samfunnet som helhet.
  2. Sett en E for enkeltperson ved siden av verdiene du mener handler mest om deg, og en S for samfunnet ved siden av de verdiene du mener handler mest om samfunnet. Du skal bare sette E eller S ved siden av de verdiene du har satt merke ved (eller føyd til selv).
  3. Velg deretter ut 5-7 verdier som du tenker er de aller viktigste, og ranger dem i rekkefølge. Hva er den aller viktigste verdien for deg? Hva er nest viktigst? Osv.
 • 2

  Snakk sammen to og to, eller chat med noen andre i et digitalt samarbeidsrom:

  Sammenlign verdiene dere har streket under (E og S) og rangeringen dere har gjort. Hvilke verdier har dere satt på lista, og hvorfor? Hva er likt, og hva er forskjellig? Begrunn valgene deres.

Avsluttende refleksjoner

La elevene svare på følgende refleksjonsspørsmål, enten skriftlig eller i en samtale i plenum:

 • Hvor kommer verdiene dine fra? Hvilken betydning tenker du familie eller venner har for hva du selv synes er viktig? Har du noen forbilder som påvirker hva du tenker er viktig her i livet?
 • I tider der vi er i en presset situasjon, eller der samfunnet er i krise, kan noen verdier plutselig fremstå som ekstra viktige. Er det slik i dagens situasjon i vårt land? Hvilke verdier tenker du er ekstra viktige å ta vare på i vår tid?
 • Velg deg to av de verdiene du har merket av: en som gjelder særlig for deg personlig, og en som i stor grad gjelder samfunnet i vår tid. Skriv en kort reflekterende tekst der du får fram dine tanker om hvorfor dette er viktige verdier. Begrunn synspunktene dine, gjerne ved å vise til konkrete eksempler.