Hopp til hovedinnhold
Publikasjoner og fagteksterFagartikler
Lærerutdanningens verdigrunnlag
Tematekst

Lærerutdanningens verdigrunnlag

Lærerutdanningen er forpliktet på de samme grunnleggende verdiene som barnehage og skole. Likefullt vil diskriminering og ekskludering også kunne skje gjennom utdanningsinstitusjonenes praksis. Derfor er det viktig at utdanningsinstitusjonene jobber helhetlig med forebygging i egen virksomhet.

Fordommer utfordrer verdigrunnlaget

Lærerutdanningen opererer ikke i et vakuum. Lærere, studenter og andre ansatte legger ikke fra seg eksisterende fordommer når de går gjennom døra til en akademisk institusjon. Institusjonelle praksiser og rutiner kan ha diskriminerende og ekskluderende effekter som ikke er intendert. Samhandlingen mellom studenter og lærere eller studenter imellom kan bli preget av pågående debatter og konflikter på samfunnsnivå. Fordommer, diskriminering og ekskludering kan derfor berøre mange dimensjoner av institusjonens virksomhet.

Lærere, studenter og andre ansatte legger ikke fra seg eksisterende fordommer når de går gjennom døra til en akademisk institusjon.

Samtidig er lærerutdanningen, på samme måte som skolen, forankret i og forpliktet til et overordnet verdigrunnlag. Fellesteksten i de nasjonale retningslinjene for lærerutdanningen, slår fast at:

“Lærarutdanningane skal bygge verksemda si på dei grunnleggjande verdiar som vi kan finne i barnehagelova og opplæringslova og som er forankra i menneskerettane; menneskeverdet og respekt for naturen, åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet. Innsikt i historie og kultur – også barne- og ungdomskultur – er viktig for å legge til rette for utvikling av identiteten til barn og unge og at dei kan oppleve å høyre til. (..) Lærarutdanningane skal fremje likestilling mellom kjønna, solidaritet på tvers av grupper og vise at kunnskap kan vere ei skapande og omformande kraft, både til personleg utvikling og til humane samværsformer.”

https://www.uhr.no/temasider/nasjonale-retningslinjer-for-larerutdanningene/ (https://www.uhr.no/temasider/nasjonale-retningslinjer-for-larerutdanningene/)

I fanene på denne siden gjennomgås en del mulige utfordringer som gjør det aktuelt for lærerutdanningsinstitusjonene å utvikle et systematisk og langsiktig arbeid mot fordommer, rasisme og diskriminering. Vi presenterer også prinsipper som kjennetegner inkluderende lærerutdanningsinstitusjon. På siden innganger og arbeidsmåter for inkluderende lærerutdanning [lenke] presenteres konkrete innganger og arbeidsmåter for å utvikle lærerutdanningsinstitusjonen i tråd med disse prinsippene.