Hopp til hovedinnhold
UndervisningsressurserUndervisningsopplegg
Urfolk og nasjonale minoriteter i lærebøkene
Undervisningsøkt

Urfolk og nasjonale minoriteter i lærebøkene

Om økten

Mål

 • Å styrke elevenes evne til kritisk refleksjon over fremstillingen av urfolk og nasjonale minoriteter i lærebøker.

For elever (og lærere) er lærebøker en viktig kilde til informasjon. Hvordan ulike lærebøker omtaler og fremstiller urfolk og nasjonale minoriteter varierer i stor grad, om de får plass i det hele tatt. I dette opplegget skal elevene analysere sin lærebok med blikk på framstillingen, eller mangel på framstilling, av Norges urfolk og nasjonale minoriteter.

Oppgaven passer godt for å øve elevene i historiebevissthet og kritisk tenkning. Det er en fordel om de tidligere har hatt undervisning om urfolk og nasjonale minoriteter. I ungdomsskolen passer opplegget kanskje best på 10. trinn.

Dette opplegget kan tas i bruk i begynnelsen eller i slutten av en periode, enten som inngang til et tema eller som oppsummering. Som inngang til et tema vil elevene få en oversikt over aktuelt kapittel i læreboka, samt en kritisk inngang til lærebokas fremstillinger gjennom analyse av bokas språk- og bildebruk.

Som avslutning vil de ha mulighet til å kritisk oppsummere temaet, med et metaperspektiv på hva de har lært i løpet av perioden. Aktuelle temaer kan f.eks. være «Holocaust i Norge», «Fornorskningspolitikk», «Kulturer», «Urfolk og nasjonale minoriteter».

Forberedelse

For elever (og lærere) er lærebøker en viktig kilde til informasjon. Hvordan ulike lærebøker omtaler og fremstiller urfolk og nasjonale minoriteter varierer i stor grad, om de får plass i det hele tatt. I dette opplegget skal elevene analysere sin lærebok med blikk på fremstillingen/ mangel på fremstilling av Norges urfolk og nasjonale minoriteter. Oppgaven passer godt for å øve elevene i historiebevissthet og kritisk tenkning. Det er en fordel om elevene tidligere har hatt/ har undervisning om urfolk og nasjonale minoriteter.

Les gjerne «Undervisning med og om nasjonale minoriteter». Trekk veksler på det du som lærer vil gjøre elevene oppmerksom på når de leter gjennom lærebøkene i samfunnsfag, evt. norsk og KRLE. Punktene om mangfold og dynamiske kulturer er sentrale for oppgaven.

Gjennomføring

Hoveddel

Inngangen til undervisningen kan tilpasses tema og behov. Det kan være en fordel å innlede med å aktivere elevenes/studentenes kunnskap om nasjonale minoriteter.

Forslag til oppstartsaktivitet kan være arbeid med sentrale begreper (se begrepsboks) eller be dem om å lage et tankekart/en pedagogisk sol med «urfolk “/ “urfolk er…” eller “nasjonale minoriteter»/ «nasjonale minoriteter er…» i midten. Ta en rask oppsummering i plenum (Ca. 15 min).

Finne og beskrive

 • Hva er hovedtemaet/ene i kapittelet?
 • Hvem er hovedpersonene i fremstillingen? Er det representanter for majoriteten, eller kommer andre stemmer fram?
 • Hvilke synsvinkler og stemmer kommer tydeligst fram i kapittelet?
 • Er minoritetsgrupper nevnt i kapittelet? Hvilke?
 • Hvem er det bilder av i kapittelet?
 • Er det bilder/ illustrasjoner av minoriteter/ minoritetskultur? Hvis ja, beskriv bildene.

Analysere og vurdere

 • Vil dere beskrive bildene som nyanserte/ mangfoldige eller essensialiserende/ stereotypiske? Begrunn svaret.
 • Hva lærer læreboka oss om urfolk og/eller nasjonale minoriteter gjennom bilder og ordvalg?
 • Hva er deres vurdering av lærebokas fremstilling av nasjonale minoriteter og urfolk?
 • Hvilke hendelser, stemmer, fortellinger eller bilder ville dere endret på, eller lagt til, hvis læreboka skulle skrives på nytt?

Elevene jobber deretter i par eller i grupper med å undersøke læreboka og svare på nøkkelspørsmål.

Hver gruppe kan jobbe generelt med nasjonale minoriteter, eller hver gruppe får sitt tema:

 • Samer
 • Rom
 • Romani-folket
 • Kvener
 • Skogfinner
 • Jøder

Avsluttende refleksjon

Hver gruppe presenterer sine «funn» og en begrunnet vurdering av lærebokas framstilling av nasjonale minoriteter. I plenum oppsummerer klassen om kapittelet er godt som det er, eventuelt om hvilke endringer som kan gjøres.

Som lærer kan du se om elevene kan stille seg kritiske til framstillingen av bilde- og språkbruk i lærebøker. Du kan eventuelt ta opp igjen temaet i en ny undervisningsøkt, f. eks. ved å modellere/problematisere et konkret eksempel/hente fram eksempler på god bildebruk, dersom elevene selv ikke fikk det til.