Hopp til hovedinnhold

Begreper

Begrep

Hatefulle ytringer

Hatefulle ytringer er sterkt negative ytringer rettet mot noen på grunn av deres faktiske eller anta...

Begrep

Myndiggjøring

Myndiggjøring er en oversettelse av det engelske begrepet “empowerment”. Ordet viser til prosessen d...

Begrep

Stigmatisere

Å stigmatisere er å stemple noen som mindreverdig. Ordet kommer av stigma, som betyr «merke» på lati...

Begrep

Mikroaggresjon

Mikroaggresjon er ytringer og handlinger som markerer en person som annerledes og avvikende, uten at...

Begrep

Nulltoleranse

Nulltoleranse viser både til resolutt og tydelig inngripen mot alle grader av overtredelser, og mer ...

Begrep

Essensialisering

Essensialisering baserer seg på tanken om at en gruppe har en fast kjerne, en essens, som represente...

Begrep

Mangfold

Mangfold betyr at det er stor variasjon ved noe. Når begrepet brukes om grupper eller samfunn, bruke...

Begrep

Kultur

Ordet kultur peker på det som er skapt av mennesker, til forskjell fra naturen. Kultur kan brukes om...

Begrep

Transfobi

Transfobi er negative holdninger og handlinger mot transpersoner. Å være trans er å ha en kjønnsiden...

Begrep

Rasisme

Rasisme handler om at grupper rangeres etter opphav og om forskjellsbehandling ut fra denne rangerin...

Begrep

Ekstremisme

Ekstremisme kommer fra det latinske ordet extremus, som kan oversettes med «det ytterste» eller «det...

Begrep

Krenkelse

Å krenke noen betyr å vanære noen, og krenkelse kan brukes vidt om ulike ytringer og handlinger som ...

Begrep

Hverdagsrasisme

Hverdagsrasisme er alle de små hendelsene, opplevelsene og utsagnene som bekrefter at noen oppfattes...

Begrep

Etnisitet

Etnisitet viser til folkegruppe eller folkeslag. Ordet har ikke et entydig innhold, men brukes som r...

Begrep

Didaktikk

Didaktikk er læren om undervisning og læring. Det omhandler hvordan man kan legge til rette for best...

Begrep

Utenforskap

Utenforskap handler om manglende tilknytning til resten av samfunnet. Det kan være enkeltpersoner el...

Begrep

Fordommer

Fordommer er holdninger til andre mennesker basert på forutinntatte oppfatninger om den gruppen de b...

Begrep

Identitet

Identitet handler blant annet om hvem vi er, hvilke verdier vi står for og hvem eller hva vi hører t...

Begrep

Kvener

Kvener er en etnisk minoritet i Norge med finsk-ugrisk opprinnelse og kultur, særlig knyttet til Nor...

Begrep

Rasialisering

Rasialisering skjer når noen trekk ved en gruppe oppfattes som knyttet til opphav, og dermed som ufo...

Begrep

Antisemittisme

Antisemittisme er negative holdninger og handlinger rettet mot jøder eller det som oppfattes som «jø...

Begrep

Epistemisk

Epistemisk viser til det som har med kunnskap og erkjennelse å gjøre. Ordet kommer av episteme, det ...

Begrep

Interkulturell

Det interkulturelle viser til det som er mellom kulturer eller i møtene mellom kulturer. Ofte brukes...

Begrep

Flerkulturell

Flerkulturell er noe som er knyttet til flere kulturer. Det kan blant annet brukes om samfunn som ha...